Hur skapar vi klimatneutrala stadsdelar tillsammans?

18 mars 2022
Seminarium om klimatsmarta lösningar på Johanneberg Science Park

En bred och ökad samverkan mellan politiker, kommunala bolag, akademin och näringslivet är nyckeln för att få ut klimatsmarta lösningar till praktisk nytta i samhället. Genom att samverka bättre blir vi föregångare – inte bara i Västsverige – utan även nationellt och globalt. Johanneberg Science Park samlade samhällsbyggnadsaktörer, forskare och politiker för att diskutera hindren för en större uppskalning av innovationer inom energi och mobilitet.

Johanneberg Science Parks program för Stadsutveckling har i ett seminarium initierat ökad samverkan och djupare dialog mellan samhällsbyggnadsaktörer i tre kommuner för att just få till de djupare samarbeten som krävs för att snabbare nå klimatmålen.

- Bara i Västra Götaland ska 100 000 nya bostäder byggstartas till 2030 och hälften av dem är i Göteborgsområdet. Här finns stor potential för att få ut klimatsmarta lösningar i stor skala! säger Rickard Malm, projektledare för Program Stadsutveckling på Johanneberg Science Park.

I seminariet deltog även Linnéa Nilsson, från Örebro kommun och Jonas Tannerstad från ÖrebroBostäder, som delade med sig av exempel som till exempel ÖrebroBostäders energieffektivisering i det befintliga beståndet, vilken har minskat elanvändningen med 50%. Örebro kommun presenterade också sin metod för markanvisningar, Örebromodellen, och hur den kan användas för att tilldela mark till byggaktörer som gynnar klimatsmart utveckling.

Bygg- och fastighetssektorn står för 20% av Sveriges totala utsläpp. Ida Karlsson, som forskar om hur värdekedjor för byggnader och transportinfrastruktur kan nå nollutsläpp inom det storskaliga forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit på Chalmers, deltog också och menade att vi kan komma en bit med redan känd teknik för att minska utsläppen, men vi behöver satsa ytterligare på att utveckla ny teknik som reducerar utsläppen från stora utsläppskällor som transporter och byggprocessen, betong och stål.

- Ska vi nå netto noll-utsläpp behöver vi fokusera på design och struktur av det vi bygger. Att både optimera våra byggarbetsplatser och optimera mängden byggmaterial samt elektrifiering av arbetsmaskiner är väsentligt för att lyckas minska utsläppen. Men det kräver policyinnovation och att hitta nya sätt att samverka för att vi ska få genomslag för de innovativa lösningarna, säger Ida Karlsson.

I eventet fick vi också ta del av exempel från Johanneberg Science Parks tidigare samverkansprojekt som en flexibilitetsmarknad för energitillförsel, Riksbyggens Brf Viva som vars hållbarhetsverktyg blivit en integrerad del av Riksbyggens kompetensutveckling, Vehicle to Everything samt hur olika typer av hållbara mobilitetslösningar, alltifrån elektrifierade arbetsmaskiner till robotar och hur mobilitetslösningar i stadsdelar kan skalas upp ytterligare för större effekt. AB Volvo presenterade även utveckling inom elektrifieringen av arbetsmaskiner, lastbilar, bussar, vätgasfordon samt energilager. Behovet av utbyggnaden av infrastruktur kopplat till dessa områden avgörande för omställningen.

- Sverige är världsledande på samverkan och klusterutveckling. Genom att samverka kan bolag öka sin produktivitet och effektivitet. Bolagen som är med i samverkansprojekt måste satsa allt för att ro hem effekten! Kluster genererar i snitt 25% högre effektivitet inom de områden man samverkar inom. De 200 bästa kluster inom EU levererar till och med 140% högre än genomsnittet i sina branscher. Det finns enormt många fördelar att hämta! Ofta behövs en neutral arena, som håller ihop samarbetena, precis som Johanneberg Science Park gör, menar Linus Bille från Eicorn, moderator för dagen.

Flera politiker från olika kommuner deltog också i seminariet. De tryckte på att fler, konkreta samarbeten om policys och regelverk för att utveckla rätt förutsättningar för att få större genomslag för ökad innovation krävs mellan politik, akademi och näringsliv behövs och välkomnar initiativet.

- Johanneberg Science Park kommer att samla deltagarna igen med mål om att starta gränsöverskridande samverkansprojekt av klimatneutrala energi- och mobilitetslösningar. Målsättningen är uppskalning i planerade stadutvecklingsprojekt. Vilken fantastisk möjlighet vi har att verkligen förändra hur vi bygger och förvaltar de nästan 50.000 bostäderna som planeras i Göteborg, Härryda och Mölndal. Vem vill inte ta vara på den möjligheten? avslutar Rickard Malm på Johanneberg Science Park.

Content

Vill du veta mer?

Rickard Malm, Projektledare

+46 736 20 29 46 rickard.malm@johannebergsciencepark.com