Förstärkt Science Park-miljö

gatuvy på Lindholmen

Chalmers och Business Region Göteborg har strategiskt ansvar för Science Park-miljöerna på Johanneberg och Lindholmen. Som grundare vill de samla samverkan och innovation kopplad till mobilitet, energi och samhällsbyggnad inom ramen för en science park för att fullt ut kunna utvinna de synergieffekter som är nödvändiga – i linje med den starka trend man ser inom hållbar samhällsutveckling i stort.  

Content

Tillsammans har de därför valt att starta en process som syftar till att bygga ett eller flera nya programområden inom energi och samhällsbyggnad hos Lindholmen Science Park, vilket ska integrera erfarenheter och samverkan från dagens Johanneberg Science Park. Syftet är att förstärka Lindholmen Science Park som en öppen innovations- och samverkansmiljö av yppersta världsklass.  
 
Grundarna föreslår därför en ordnad avveckling av bolaget Johanneberg Science Park över cirka två års tid. Ett inriktningsbeslut fattades av grundarna i februari. Lindholmen Science Park fick på sin årsstämma 2 juni uppdraget att starta en förstudie för ett breddat initiativ. Förstudien är klar i december 2023.  

Som ett led i den beslutade avvecklingen är från och med december 18, 2023, Chalmers och Business Region Göteborg enda ägare till Johanneberg Science Park. 
 
Som konsekvens av inriktningsbeslutet är Johanneberg Science Park i en förändrings- och avvecklingsfas. VD Mats Bergh har varit en nyckelperson i uppbyggnaden av verksamheten och har under sina 12 år som uppskattad ledare för bolaget bidragit med bred kompetens och stort engagemang. Givet de nya förutsättningarna för verksamheten är styrelse och VD överens om att Mats lämnar rollen som VD för Johanneberg Science Park (juni 2023).
 
Annika Viberud har tillsatts som VD av Johanneberg Science Parks styrelse (from juni). Annika har lång erfarenhet av förändringsledning och kommer närmast från en roll som VD för PRI Stiftelsetjänst AB. Annikas uppdrag är att leda den ordnade avvecklingen samt verka för att Johannebergs Science Parks värden och erfarenhet tas tillvara. Våra projekt rullar tills vidare på som vanligt och ingångna avtal hedras, men förändringar kan komma att ske efter överenskommelser inom ramen för varje projekt.

Kontakt för frågor 

Anna Nilsson Ehle, Styrelseordf. Johanneberg Science Park, anna@nilsson-ehle.se, 0709 96 76 00  

Annika Viberud, Vd, annika.viberud@johannebergsciencepark.com, 0704 83 00 39 

Eva Hellberg, Kommunikationschef, eva.hellberg@johannebergsciencepark.com, 0709 58 21 10