Projektarkiv

Här samlar vi våra avslutade projekt.

Content

ACCESS

ACCESS strävar efter att leverera 25 procents minskning av koldioxidutsläppen, 20 procents kostnadsreducering och en minskning av projektutvecklingsti...

Bokbytarställ

Ett bokbytarställ finns i ElectriCity-hållplatsen, för att sprida kunskap, uppmuntra social interaktion och bidra till hållbar stadsutveckling....

Chalmers Five Star Campus - testarenor för hållbara lösningar

Chalmers campus ska vara och upplevas som öppna, attraktiva och hållbara. De ska väcka nyfikenhet och stimulera till innovation och på ett lättillgäng...

Electric Worksite

I projektet Electric Worksite tar flera tunga aktörer konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggn...

FED − Fossil-free Energy Districts

FED är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handel...

Hållbara affärsmodeller

Företag vässar tillsammans sina affärsmodeller genom att testa mot omvärlden och framtida utmaningar....

Hållbar omställning till biobaserade plaster

För att uppnå målen om minskad klimatpåverkan i Agenda 2030 måste vi ställa om till användning av mer hållbara material. Exempelvis bör plaster med fo...

Innovation i Samverkan - Liten möter Stor 

Små och stora företag behöver varandra på olika sätt för att vara innovativa. Men inom samhällsbyggnadsbranschen finns inget systematiserat sätt för d...

IRIS - Smart Cities

IRIS är ett femårigt EU-projekt med start 1 oktober 2017. Inom IRIS ska vi testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Tot...

KIVI - Kollaborativ Innovation

Grundidén i detta projekt är att vidareutveckla kollaborativ innovation som en väg att öka innovationsförmågan....

KUL – Klimatneutral Urban Logistik

Elektriska, uppkopplade och automatiserade last-mile leveranser har stor potential att göra stadslogistiken säkrare, effektivare och mer hållbar. I pr...

P4SME – Peer for People, Planet, Profit in SME’s

I ett samarbete mellan Sverige, Spanien och Estland ska metoder vässas för att bättre kunna stötta hållbar utveckling i små och medelstora företag. ...

MinShed minskar mikroplaster i havet

MinShed är ett treårigt forskningsprojekt, som leds av Swerea IVF, med det övergripande målet att få kunskap om hur textilindustrin kan designa och sy...

MoJo – Hållbar mobilitetstjänst för verksamma på Campus Johanneberg

Anställda på Chalmers och andra företag verksamma på campusområdet ett nytt mobilitetskoncept. Via en app kan de enkelt kunna boka olika typer av kort...

Recycling Business Models (RBM)

Syftet med projektet Recycling Business Models (RBM) är att undersöka och analysera möjligheterna att omvandla traditionella science- och teknikparker...

Regional Elektrifiering genom Kraftsamlande Arena (REKA)

RISE och JSP har fått förtroendet att till 2023 kartlägga nuvarande och framtida el och effektbehov i Västra Götalandsregionen samt ta fram en handlin...

Samverkande Autonoma Transporter (SAT) 

Leveransrobot och självkörande buss testas tillsammans på Chalmers campus Johanneberg i syfte att se hur gods- och persontransporter kan samverka i st...

ScALES - El och effektbehov i stadsdelsutvecklingsprojekt

Ta del av rapport och webinar. ScALES har studerat energi- och effektbehov i såväl byggskede som efter inflyttning. Jämfört olika scenarier för att id...

Strateginod för nationell energieffektivisering

Energimyndigheten har utsett Johanneberg Science Park till strateginod inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering med målsättning at...

SmartUp Accelerator

Ett antal länder Östersjöregionen skapar ett nätverk för att öka kapaciteten och kompetensen att starta och driva clean tech-företag. Johanneberg Sci...

S3 - Shared Shuttle Services

S3-projektet (Shared Shuttle Services) testar hur självkörande skyttlar kan förbättra stadstransporter, genom att tillåta ökad förtätning av staden oc...

Testbädd för hållbara lokala energisystem

Lokala energisystem har visat sig vara en viktig pusselbit för framtidens hållbara energisystem. Sveriges målsättning med en 50 % effektivare energian...

ElectriCity

ElectriCity, ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara kollektivtrafik utvecklas, demonstreras ...

Energilager i brf Viva

I Energilager i brf Viva testas möjligheten att lagra solel i begagnade elbussbatterier. Bussbatterierna kommer från linje 55 som ingår i ElectriCity ...

Hållbara Smarta Parker 

Ta del av lösningar för att uppvärdera grönyta, effektivisera arbetet och sänka miljöbelastningen. Hållbara Smarta Parker visar både internt och för r...

Modellering av fastighetsnära godstransporter

Förutsättningarna att modellera förväntade volymer av fastighetsnära godstransporter (paketleveranser, postleveranser, varutransporter, mat- och livsm...

Mobilitetskoncept - FlexGate

Ta del av ett nytt koncept: I de flesta nya bostadsområden planeras idag för ett så kallat mobilitetshus där olika mobilitetstjänster och möjlighet ti...

Positive Footprint Housing

Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling....

Innovation Forsåker

Arbetet med att utveckla den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal som ska bebyggas med cirka 3 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser pågår för fullt. Möln...

Tillverka i Trä

Tillverka i trä vill ta vara på den erfarenhet som finns inom produktion, automation och digitala system. Och låta de företag som jobbar med trä – var...

Tjänsteinnovationsacceleratorn

TJIVA

Växlar upp innovationsnivån hos företag

Vinnande Affärsmodeller

Företag i bygg- och anläggningsbranschen från Alingsås, Lerum, Vårgårda och Herrljunga stöd med att utveckla sin affärsmodell. Det är ett samarbete me...

Rapport: Batterier i fastigheter för nybörjare

Våren 2023 genomförde vi ett kunskapshöjande projekt med våra partners Norconsult, Bengt Dahlgren och Maple Energy AB. Samarbetet mynnade ut i en rapp...

Testbädd Göteborg

Johanneberg Science Park driver arbetet med att samla aktörer regelbundet för att inspireras och diskutera kring testbäddar: utveckling, affärsmodel...