Våra projekt

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Content

ACCESS

ACCESS strävar efter att leverera 25 procents minskning av koldioxidutsläppen, 20 procents kostnadsreducering och en minskning av projektutvecklingsti...

Batterier VGR – fokus på fastighetsnära installationer

För att främja ett flexibelt och robust elsystem i regionen bjuder vi nu in fastighetsägare, energibolag och andra behovsägare att delta i ett kunskap...

Celsius Initiative

Accelerating energy transition in cities - CELSIUS is a collaboration hub for efficient, integrated heating and cooling solutions supporting cities i...

ElectriCity

ElectriCity, ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara kollektivtrafik utvecklas, demonstreras ...

Electric Worksite

I projektet Electric Worksite tar flera tunga aktörer konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggn...

Energilager i brf Viva

I Energilager i brf Viva testas möjligheten att lagra solel i begagnade elbussbatterier. Bussbatterierna kommer från linje 55 som ingår i ElectriCity ...

EnerGo

Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har i uppdrag från Energimyndigheten att som en av sex innovationsmiljöer i Sverige stärka...

FED − Fossil-free Energy Districts

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränsl...

FlexGate

I de flesta nya bostadsområden planeras idag för ett så kallat mobilitetshus där olika mobilitetstjänster och möjlighet till parkering ska erbjudas. M...

HSB Living Lab

Johanneberg Science Park, HSB och Chalmers har initierat HSB Living Lab, ett levande labb med forskning på hållbar boendemiljö....

Hållbara Smarta Parker

En öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden. Grönytorna i våra städer kommer att bli allt viktigare och ny teknik spel...

Industriell Dynamik - rätt matchning för små- och medelstora företag

Små och medelstora företag (SME) spelar en stor roll för tillväxt och sysselsättning i alla regioner. Men på en föränderlig marknad gäller det att hän...

Innovation Forsåker

Arbetet med att utveckla den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal som ska bebyggas med cirka 3 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser pågår för fullt. Möln...

IRIS - Smart Cities

IRIS är ett femårigt EU-projekt med start 1 oktober 2017. Inom IRIS ska vi testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Tot...

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Johanneberg Science Park är samordnare för fokusområdena Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt Större marknad för biobaserade material och ...

Modellering av fastighetsnära godstransporter

I förstudien Modellering av fastighetsnära godstransporter kommer förutsättningarna att modellera förväntade volymer av fastighetsnära godstransporter...

Innovation i Samverkan - Liten möter Stor 

Små och stora företag behöver varandra på olika sätt för att vara innovativa. Men inom samhällsbyggnadsbranschen finns inget systematiserat sätt för d...

Positive Footprint Housing

Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling....

Recycling Business Models (RBM)

Syftet med projektet Recycling Business Models (RBM) är att undersöka och analysera möjligheterna att omvandla traditionella science- och teknikparker...

Regional Elektrifiering genom Kraftsamlande Arena (REKA)

RISE och JSP har fått förtroendet att till 2023 kartlägga nuvarande och framtida el och effektbehov i Västra Götalandsregionen samt ta fram en handlin...

Samverkande Autonoma Transporter (SAT) 

Båda har tidigare testats separat, men nu ska de få samsas på gatorna. Till våren 2022 ska leveransroboten och den självkörande bussen testas tillsamm...

ScALES

Vilka behov har elektrifierade fordon och arbetsmaskiner såsom bilar, bussar och grävmaskiner av energiförsörjning och hur sammanfaller detta behov me...

Skogsprogrammet

Tio organisationer är överens om att arbeta tillsammans för att nå målen som beskrivs i Skogsprogrammet Västra Götaland. Fokus är att främja ett hållb...

Strateginod för nationell energieffektivisering

Energimyndigheten har utsett Johanneberg Science Park till strateginod inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering med målsättning at...

Testbädd Göteborg

Johanneberg Science Park driver arbetet med att samla aktörer regelbundet för att inspireras och diskutera kring testbäddar: utveckling, affärsmodel...

Testbädd för hållbara lokala energisystem

Lokala energisystem har visat sig vara en viktig pusselbit för framtidens hållbara energisystem. Sveriges målsättning med en 50 % effektivare energian...

Tjänsteinnovationsacceleratorn

TJIVA

Växlar upp innovationsnivån hos företag