Våra projekt

Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Content

ACCESS

ACCESS strävar efter att leverera 25 procents minskning av koldioxidutsläppen, 20 procents kostnadsreducering och en minskning av projektutvecklingsti...

Celsius Initiative

Accelerating energy transition in cities - CELSIUS is a collaboration hub for efficient, integrated heating and cooling solutions supporting cities i...

Chalmers Five Star Campus - testarenor för hållbara lösningar

Chalmers campus ska vara och upplevas som öppna, attraktiva och hållbara. De ska väcka nyfikenhet och stimulera till innovation och på ett lättillgäng...

ElectriCity

ElectriCity, ett samarbete mellan forskning, industri och samhälle, där nya lösningar för framtidens hållbara kollektivtrafik utvecklas, demonstreras ...

Electric Worksite

I projektet Electric Worksite tar flera tunga aktörer konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggn...

Energilager i brf Viva

I Energilager i brf Viva testas möjligheten att lagra solel i begagnade elbussbatterier. Bussbatterierna kommer från linje 55 som ingår i ElectriCity ...

EnerGo

Johanneberg Science Park, Chalmers Ventures och GU Ventures har i uppdrag från Energimyndigheten att som en av sex innovationsmiljöer i Sverige stärka...

FED − Fossil-free Energy Districts

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränsl...

HSB Living Lab

Johanneberg Science Park, HSB och Chalmers har initierat HSB Living Lab, ett levande labb med forskning på hållbar boendemiljö....

Hållbar omställning till biobaserade plaster

För att uppnå målen om minskad klimatpåverkan i Agenda 2030 måste vi ställa om till användning av mer hållbara material. Exempelvis bör plaster med fo...

Hållbara Smarta Parker

En öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden. Grönytorna i våra städer kommer att bli allt viktigare och ny teknik spel...

INDU-ZERO - fabrik för energirenoveringar

Många äldre byggnader och hem i Europa behöver rustas upp och energieffektiviseras. I ett projekt finansierat av EU ska 14 organisationer och företag ...

Innovation Forsåker

Arbetet med att utveckla den nya stadsdelen Forsåker i Mölndal som ska bebyggas med cirka 3 000 bostäder och 4 000 arbetsplatser pågår för fullt. Möln...

Innovation i Samverkan - Liten möter Stor 

Små och stora företag behöver varandra på olika sätt för att vara innovativa. Men inom samhällsbyggnadsbranschen finns inget systematiserat sätt för d...

Industriell Dynamik - rätt matchning för små- och medelstora företag

Små och medelstora företag (SME) spelar en stor roll för tillväxt och sysselsättning i alla regioner. Men på en föränderlig marknad gäller det att hän...

Inn2Health - för att vårdens behov ställer nya krav

Inn2Health ska stärka de västsvenska små och medelstora företagens tillgång till kunskap, kompetens, teknik och nätverk med relevans för framtidens Li...

IRIS - Smart Cities

IRIS är ett femårigt EU-projekt med start 1 oktober 2017. Inom IRIS ska vi testa nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Tot...

Klimatledande Processindustri

Västsverige är Sveriges processindustriella hjärta. Här finns den absoluta merparten av Sveriges raffinaderikapacitet och Sveriges största kemiindustr...

KUL – Klimatneutral Urban Logistik

Elektriska, uppkopplade och automatiserade last-mile leveranser har stor potential att göra stadslogistiken säkrare, effektivare och mer hållbar. I pr...

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

Johanneberg Science Park är samordnare för fokusområdena Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt Större marknad för biobaserade material och ...

MoJo – Hållbar mobilitetstjänst för verksamma på Campus Johanneberg

Med start den 30 september 2020 och drygt ett år framåt testar ett antal anställda på Chalmers och andra företag verksamma på campusområdet i Johanneb...

Positive Footprint Housing

Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling....

P4SME – Peer for People, Planet, Profit in SME’s

I ett samarbete mellan Sverige, Spanien och Estland ska metoder vässas för att bättre kunna stötta hållbar utveckling i små och medelstora företag. ...

Recycling Business Models (RBM)

Syftet med projektet Recycling Business Models (RBM) är att undersöka och analysera möjligheterna att omvandla traditionella science- och teknikparker...

SCORE

​​​​​​​I SCORE - Smart Cities and Open data RE-use - samarbetar nio städer runt om i Europa med Amsterdam i spetsen. Det handlar om att öppna data, at...

Strateginod för nationell energieffektivisering

Energimyndigheten har utsett Johanneberg Science Park till strateginod inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering med målsättning at...

S3 - Shared Shuttle Services

S3-projektet (Shared Shuttle Services) testar hur självkörande skyttlar kan förbättra stadstransporter, genom att tillåta ökad förtätning av staden oc...

Tillverka i Trä

Tillverka i trä vill ta vara på den erfarenhet som finns inom produktion, automation och digitala system. Och låta de företag som jobbar med trä – var...

Växlar upp innovationsnivån hos företag

TJIVA - Tjänsteinnovationsacceleratorn

Växlar upp innovationsnivån hos företag

Testbädd för hållbara lokala energisystem

Lokala energisystem har visat sig vara en viktig pusselbit för framtidens hållbara energisystem. Sveriges målsättning med en 50 % effektivare energian...