Om oss

Johanneberg Science Park samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Content

Vårt uppdrag

Johanneberg Science Park är en neutral och icke-vinstdrivande arena för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer inom fokusområdena samhällsbyggnad, energi och material. Som en av sex Science Park-miljöer i Västsverige syftar Johanneberg Science Parks verksamhet till att stärka regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga.

Uppdraget är att erbjuda en kunskapsmiljö som, såväl fysiskt som intellektuellt, attraherar många olika aktörer att på lika villkor samarbeta för ökad konkurrenskraft, förnyelse och tillväxt. Detta gör vi dels genom att skapa breda samverkansprojekt och verka aktivt för att nya demonstrationsanläggningar och forskningsprojekt etableras, men även genom att utveckla en levande samverkansmiljö med lokaler och service som lockar såväl, företag, forskare, studenter och allmänhet.

Ägare och partners 

Chalmers och Business Region Göteborg har strategiskt ansvar för Science Park-miljöerna på Johanneberg och Lindholmen. Som grundare vill de samla samverkan och innovation kopplad till mobilitet, energi och samhällsbyggnad inom ramen för en science park för att fullt ut kunna utvinna de synergieffekter som är nödvändiga – i linje med den starka trend man ser inom hållbar samhällsutveckling i stort. 

Tillsammans har de därför valt att starta en process som syftar till att bygga ett eller flera nya programområden inom energi och samhällsbyggnad hos Lindholmen Science Park, vilket ska integrera erfarenheter och samverkan från dagens Johanneberg Science Park. Syftet är att förstärka Lindholmen Science Park som en öppen innovations- och samverkansmiljö av yppersta världsklass.

Grundarna föreslår en ordnad avveckling av bolaget Johanneberg Science Park över cirka två års tid. Ett inriktningsbeslut fattades i februari 2023. Lindholmen Science Park fick på sin årsstämma 2 juni uppdraget att starta en förstudie för ett breddat initiativ. 

Som ett led i den beslutade avvecklingen är från och med december 18, 2023, Chalmers och Business Region Göteborg enda ägare till Johanneberg Science Park. 
Läs mer
 https://www.johannebergsciencepark.com/om-oss/forstarkt-science-park-mi…

Partners tom 2023: AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, IC Energy AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam och White arkitekter. Strategiska partners är även Chalmersfastigheter och Västra Götalandsregionen. I vårt nätverk ingick även över 200 små och medelstora företag (SME) och Västsvenska Kemi- och Materialklustret med ett femtiotal medlemsorganisationer samt Celsius Initiative som samlar över 60 europeiska städer för övergången till hållbara energisystem för värme och kyla.

Vår kompetens

För att möta samhällets utmaningar i strävan att skapa en framtid som är hållbar utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samlar vi spetskompetens från våra partners som tillsammans med våra egna duktiga projektledare möjliggör skapandet av innovativa utvecklingsprojekt. Med stort och öppet hjärta månar vi om den visionsdrivna, samhällsnyttiga och samskapande processen i de projekt vi driver eller deltar i.

Vår historia

Vår historia börjar 2010 då Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Stad ville upprepa succén från då 10-åriga Lindholmen Science Park, som förvandlat ett område som stått öde sedan varvskrisen till ett myllrande IT-nav, med samverkande företag och nya jobb. Nu var det den lite bortglömda södra delen av Chalmers campus Johanneberg, angränsande till Mossens naturområde, som skulle utvecklas. Här fanns redan Chalmers Teknikpark och sedan Johanneberg Science Park bildades har tre nya kontorshus, med två lunchrestauranger, ett café och arbetsplatser för närmare 2 000 människor, byggts. Här hålls nu seminarier, konferenser och workshops och nya samarbetsidéer föds praktiskt taget vid fikaborden.

Successivt växte också ägar- och partnernätverket och i takt med det manifesterades flera samverkansprojekt i fysisk form på området. HSB Living Lab, där ett 30 tal studenter och gästforskare bor medan forskning pågår, är ett exempel. Riksbyggens Brf Viva, Sveriges mest hållbara bostadshus är ett resultat av samverkansplattformen Positive Footprint Housing och under en femårig testperiod trafikerade busslinje 55 sträckan mellan Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park som en del av samarbetet ElectriCity.

2015 startade Johanneberg Science Park ett nätverk för små och medelstora företag som 2023 hade 200 medlemmar. 

Projektportföljen växte stadigt och från 2017 drev Johanneberg Science Park ett antal prestigefyllda EU-projekt för Göteborg Stads räkning. Här kan nämnas Fossil-free Energy Districts (FED) som skapade en lokal marknad för el, värme och kyla på campusområdet och IRIS Smart Cities där Göteborg är en av tre föregångsstäder som ska utveckla smarta lösningar inom energi, mobilitet och IKT för vidare spridning i Europa. Interregprojektet SCORE (Smart Cities and Open data RE-use) (2018) utvecklade och replikerade lösningar för städer utfrån öppna data. Johanneberg Science Park koordinerade Göteborgsplattformen. 

År 2021 utsåg Energimyndigheten Johanneberg Science Park till en strateginod i sitt arbete med sektorsstrategier för energieffektivisering som syftar till att göra Sverige 50 % mer energieffektivt år 2030.

Johanneberg Science Park drev flera aktiviteter inom projekten  Klimatneutral Urban Logistik (KUL) och Samverkande Autonoma Transporter (SAT) som testade självkörande fordon och transportrobotar på området 2019-2023.

Johanneberg Science Park var involverad i flera innovationssamarbeten med fokus på hela stadsdelar. Forsåker i Mölndal och Landvetter Södra är två exempel på detta.  

Axplock ur projektportföljen

Axplock ur vår resultatskatt på youtube >>

Johanneberg Science Parks verksamhet har finansierat genom projektmedel från EU-program, Energimyndigheten, Tillväxtverket, Vinnova och Västra Götalandsregionen samt genom medel från ägare och partners.

Området

Johanneberg Science Park ligger beläget i stadsdelen Johanneberg i centrala Göteborg. På ena sidan gränsar det till Mossens idrotts- och grönområde och på andra sidan kopplas området ihop med Chalmers campus där omkring 2000 forskare och 10 000 studenter arbetar och studerar. På området verkar även ett 80-tal kunskapsintensiva företag och organisationer.

Läs mer om området >>

På området

Johanneberg Science Park ligger beläget i stadsdelen Johanneberg i centrala Göteborg. På ena sidan gränsar det till Mossens idrotts- och grönområde oc...