Om oss

Johanneberg Science Park - Sveriges ledande samverkansarena för samhällsbyggnad. Vi samskapar innovationer för ett samhälle som är bra för människor och miljö. Vi sammanför akademi, samhällsaktörer samt stora och små företag. Tillsammans driver vi nationella och internationella innovationsprojekt och testar lösningar på framtidens samhällsutmaningar.

Content

Vårt uppdrag
Johanneberg Science Park är en neutral och icke-vinstdrivande arena för idé- och kunskapsutbyten mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer inom fokusområdena samhällsbyggnad, energi och material. Som en av sex Science Park-miljöer i Västsverige syftar Johanneberg Science Parks verksamhet till att stärka regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga.

Uppdraget är att erbjuda en kunskapsmiljö som, såväl fysiskt som intellektuellt, attraherar många olika aktörer att på lika villkor samarbeta för ökad konkurrenskraft, förnyelse och tillväxt. Detta gör vi dels genom att skapa breda samverkansprojekt och verka aktivt för att nya demonstrationsanläggningar och forskningsprojekt etableras, men även genom att utveckla en levande samverkansmiljö med lokaler och service som lockar såväl, företag, forskare, studenter och allmänhet.

Våra ägare och partners
Johanneberg Science Park grundades av Stiftelsen Chalmers Tekniska högskola och Göteborgs stad, som idag är ägare tillsammans med ett växande partnernätverk av privata och kommunala företag: AB Volvo, Akademiska Hus, Bengt Dahlgren AB, Förvaltnings AB Framtiden, Göteborg Energi, HSB, IC Energy AB, MölnDala Fastighets AB, Norconsult AB, Peab AB, Riksbyggen, Tyréns AB, Skanska, Volvo Cars, Wallenstam och White arkitekter. Strategiska partners är även Chalmersfastigheter och Västra Götalandsregionen.

I vårt nätverk ingår även över 200 små och medelstora företag (SME) och Västsvenska Kemi- och Materialklustret med ett femtiotal medlemsorganisationer samt Celsius Initiative som samlar över 60 europeiska städer för övergången till hållbara energisystem för värme och kyla.

Vill du också vara med – läs mer här >>

Vår kompetens
För att möta samhällets utmaningar i strävan att skapa en framtid som är hållbar utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter samlar vi spetskompetens från våra partners som tillsammans med våra egna duktiga projektledare möjliggör skapandet av innovativa utvecklingsprojekt. Med stort och öppet hjärta månar vi om den visionsdrivna, samhällsnyttiga och samskapande processen i de projekt vi driver eller deltar i.

Huvudfokus ligger på områdena samhällsbyggnad, energi och material, inom vilka vi fått förtroende att samordna ett antal större uppdrag. Exempelvis är vi en strateginod inom Energimyndighetens arbete med sektorsstrategier för energieffektivisering. Vi samordnar två fokusområden inom Klimat 2030 – Västra Götalandsregionen ställer om; Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt Större marknad för biobaserade material och drivmedel. Vi är värdar för det Västsvenska Kemi- och Materialklustret som driver det Vinnväxt-vinnande initiativet Klimatledande Processindustri. För Göteborgs Stads räkning tar vi också över koordineringsansvaret för ett antal större EU-projekt, till exempel IRIS Smart Cities, Fossil-free Energy Districts (FED) och SCORE

Vårt team för små och medelstora företag (SME) har stor kunskap om dessa organisationers behov och kan guida dem till ökad innovationskraft och utveckling och vårt kommunikationsteam ser till att kunskaper och erfarenheter från vår verksamhet sprids i en vidare cirkel.

Vår historia
Vår historia börjar 2010 då Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Stad ville upprepa succén från då 10-åriga Lindholmen Science Park, som förvandlat ett område som stått öde sedan varvskrisen till ett myllrande IT-nav, med samverkande företag och nya jobb. Nu var det den lite bortglömda södra delen av Chalmers campus Johanneberg, angränsande till Mossens naturområde, som skulle utvecklas. Här fanns redan Chalmers Teknikpark och sedan Johanneberg Science Park bildades har tre nya kontorshus, med två lunchrestauranger, ett café och arbetsplatser för närmare 2 000 människor, byggts. Här hålls nu seminarier, konferenser och workshops och nya samarbetsidéer föds praktiskt taget vid fikaborden.

Successivt växte också ägar- och partnernätverket och i takt med det manifesterades flera samverkansprojekt i fysisk form på området. HSB Living Lab, där ett 30 tal studenter och gästforskare bor medan forskning pågår, är ett exempel. Riksbyggens Brf Viva, Sveriges mest hållbara bostadshus är ett resultat av samverkansplattformen Positive Footprint Housing och under en femårig testperiod trafikerade busslinje 55 sträckan mellan Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park som en del av samarbetet ElectriCity.

Även projektportföljen växte stadigt och från 2017 drev Johanneberg Science Park ett antal prestigefyllda EU-projekt för Göteborg Stads räkning. Här kan nämnas Fossil-free Energy Districts (FED) som skapade en lokal marknad för el, värme och kyla på campusområdet och IRIS Smart Cities där Göteborg är en av tre föregångsstäder som ska utveckla smarta lösningar inom energi, mobilitet och IKT för vidare spridning i Europa.

Idag är Johanneberg Science Park involverad i flera innovationssamarbeten där fokus ligger på hela stadsdelar snarare än hus. Forsåker i Mölndal och Landvetter Södra är två exempel på detta.

Området
Johanneberg Science Park ligger beläget i stadsdelen Johanneberg i centrala Göteborg. På ena sidan gränsar det till Mossens idrotts- och grönområde och på andra sidan kopplas området ihop med Chalmers campus där omkring 2000 forskare och 10 000 studenter arbetar och studerar. På området verkar även ett 80-tal kunskapsintensiva företag och organisationer.

Området Johanneberg Science Park består i dagsläget av tre byggnadskomplex. Chalmers Teknikpark, A Working Lab och de två sammanhängande gula och svarta husen. 

Läs mer om området >>

På området

Johanneberg Science Park ligger beläget i stadsdelen Johanneberg i centrala Göteborg. På ena sidan gränsar det till Mossens idrotts- och grönområde oc...

Partners

Johanneberg Science Parks utveckling drivs av våra partners. I vårt partnernätverk finns aktörer som kompletterar varandra på olika områden och har vi...