Tillverka i Trä

Förnybart

Tillverka i trä vill ta vara på den erfarenhet som finns inom produktion, automation och digitala system. Och låta de företag som jobbar med trä – vare sig det är husbyggnation, arkitektur eller inredning – dra nytta av den. Genom att sammanföra våra olika kompetenser vill vi utveckla konsten att bygga hållbart.

Content

Tillverka i Trä är en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inrednings- och möbelindustrin. Vi arbetar med att utveckla cirkulära processer och affärsmodeller för en bättre resursanvändning. Genom att använda och utveckla kompetens inom automation, robotisering och design skapar vi innovativ, effektiv och hållbar trätillverkning för framtiden. Tillverka i Trä erbjuder bland annat nätverk, utbildning och kunskap.

Tillverka i trä projektet kommer i alla aktiviteter arbeta med såväl industriella träbyggnadsföretag som inredningsföretag och designers vilka alla är specialiserade mot trä. Hela projektets mål och syfte är att gynna företagens utveckling mot en mer designorienterad och industrialiserad tillverkning i trä, samt att skapa nya affärsmöjligheter för restströmmar.

Vid projekttidens slut vill vi ha lagt en gedigen grund för ett bestående kompetenscentrum. Här kommer både konkreta nätverk med olika kompetenser, samt fysiska test- och demomiljöer att rymmas.

Parter i projektet

  • Innovatum Science Park fungerar som projektledare för Tillverka i Trä
  • Stiftelsen Steneby och Göteborgs universitet ansvarar för aktiviteter och projekt kopplade till att utveckla och tillämpa designmetodik och arbetssätt för testbäddar, och utreder även miljöer och samarbete för designrelaterade testbäddar
  • Fyrbodals kommunalförbund etablerar utvecklingsinsatser inom cirkulär, skogsbaserad bioekonomi utifrån restströmmar och ansvarar för projektets strategiska kommunikation
  • Johanneberg Science Park sköter samverkan med Chalmers och deltar i aktiviteter kring cirkulär ekonomi
  • Högskolan Väst ansvarar för testbäddsmiljöer kring automation och digitalisering

Projekttid:
2019-01-01 – 2023-03-31
Budget:
23 MSEK
Finansiärer:
EU:s regionala utvecklingsfond
Västra Götalandsregionen

Läs mer om Tillverka i trä här!

Europeiska Unionen             VGR

Har du frågor?

Peter Selberg , Projektledare

+46 730 57 26 25 peter.selberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn