Strateginod för nationell energieffektivisering

solceller på tak - chalmers johanneberg science park

Energimyndigheten har utsett Johanneberg Science Park till strateginod inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering med målsättning att energieffektivisera Sverige med 50 procent till år 2030. Johanneberg Science Park ska bidra till arbetet genom att fortsätta utveckla en västsvensk samverkansplattform mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer som främjar resurseffektiv innovation.

Content

En strateginod beskrivs av Energimyndigheten som ett åtagande som innebär att lokala och regionala aktörer driver samverkan över sektorsgränserna som bidrar till att förverkliga sektorsstrategierna. Strateginoderna är föregångare inom sina respektive områden, och engagerar omgivningen till att jobba i enlighet med strategiernas målbilder och skapa nya åtaganden. Förutom Johanneberg Science Park finns för tillfället fem andra strateginoder runt om i landet, bland annat i Boden, Dalarna, Örebro och Uppsala.

Johanneberg  Science Parks åtagande kommer bygga på det arbete som redan sker och där Johanneberg Science Park formerar och koordinerar innovativa samarbeten inom samhällsbyggnadsområdet. Som exempel kan nämnas Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, som är en kraftsamling av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län för att nå det regionala klimatmålet, där Johanneberg Science Park samordnar fokusområdena sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt större marknad för biobaserade material och drivmedel. Johanneberg Science Park drev även det EU-finansierade samarbetet Fossil-free Energy Districts (FED) som byggde upp en lokal energimarknad på Chalmers campus Johanneberg och är involverade i flera stora stadsutvecklingsprojekt, exempelvis Forsåker i Mölndal, och Göteborgs Stads satsning på testbädden för utsläppsfria transporter Green City Zone.

Målen är:

  • att vidareutveckla den befintliga samverkansplattformen för lokala och regionala aktörer som är, eller önskar vara, aktiva och bidra inom de tematiska områdena.
  • att främja ökat kunskapsutbyte mellan plattformens aktörer och aktivt främja deras nätverk och kunskapsutbyte på nationell nivå, till exempel med övriga strateginoder och med Energimyndigheten.
  • att stärka tillgänglig kompetens inom energi och samhällsbyggnad med kunskaper och erfarenhet på temaområden som mobilitet och digitalisering, i samarbete med Lindholmen Science Park.
  • att bygga och förmedla kunskap inom aktuella sektorer – med spets och bredd.
  • att etablera ett så kallat policy-labb för strukturerade diskussioner inom policyutveckling.

Deltagande organisationer: Johanneberg Science Parks partners, delägare, finansiärer och stora nätverk med aktörer från akademi, näringsliv och offentlig sektor, lokalt på Chalmers campus, i Göteborg och regionalt.

Läs mer om Energimyndighetens Sektorstrategier

Läs mer om Strateginod Johanneberg Science Park på Energimyndighetens webbsida 

logotyp Energimyndigheten

Vill du veta mer? Hör av dig till

Claes Sommansson, Projektchef

+46 765 54 45 33 claes.sommansson@johannebergsciencepark.com LinkedIn