ScALES

elledning

Vilka behov har elektrifierade fordon och arbetsmaskiner såsom bilar, bussar och grävmaskiner av energiförsörjning och hur sammanfaller detta behov med kravet på el till fastigheter? Hur kan lokal el-produktion exempelvis från större solcellsanläggningar nyttjas och hur kan samverkan ske med lokala energilager och el-nätet? Ett projektkonsortium ska nu undersöka detta i stadsdelen Forsåker i Mölndal.

Content

Det pågår flera stora stadsutvecklingsprojekt inom Västra Götalandsregionen där det till 2030 planeras upp till 100 000 bostäder samt tiotusentals arbetsplatser, handelsplatser och verksamheter. Samhället står samtidigt inför en stor omställning av energisystemet där fossila bränslen ska fasas ut och ersättas av en ökad mängd förnybar energi och samhället står inför ökade behov av el.

För alla stadsutvecklingsprojekt är frågan om energi en viktig aspekt kopplat till klimatfrågan, infrastruktur för energiförsörjning, boendemiljö och mobilitet. Mobilitetstjänster och elektrifiering av byggarbetsplatser samt elektrifiering av tunga fordon är exempel på nya satsningar eller behov där det fortsatt saknas kunskap, kompetens och verktyg för att hantera hur dessa samverkar med bebyggelse.

Ett projektkonsortium har nu beviljats medel från Västra Götalandsregionen för att genomföra en förstudie där scenarier analyseras när en alltmer elektrifierad fordons- och maskinflotta ställer krav på och samverkar med fastighetssektorn och energisystemets infrastruktur i stadsutvecklingsprojekt. Syftet är att öka kunskap och kompetens om hur mobilitetstjänster, elektrifiering av tunga fordon och byggarbetsplatser ställer nya och ökade krav på elsystemet och hur dessa samverkar med fastigheternas behov och möjligheter till lokal elproduktion och lagring.

I förstudien kommer också konsortiet att utveckla kompetens för att i tidiga skeden kunna planera för och arbeta med frågor kopplat till elektrifiering, energiförsörjning och klimatpåverkan på stadsdelsnivå som ska kunna användas och överföras till andra stadsutvecklingsprojekt i regionen.

Bengt Dahlgren Göteborg, Mölndal Energi och Johanneberg Science Park ansvarar för och leder genomförandet av projektet.

Partners: Johanneberg Science Park, Bengt Dahlgren Göteborg, Charge Node, Göteborgsregionen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Mölndal Energi, Mölndala Fastighets AB, Volvo Cars, Volvo Construction Equipment, Volvo Energy, Volvo Penta, Västtrafik, Wallenstam.

Innovationsutvecklingen i Forsåker syftar till att skapa ett mervärde med smarta lösningar för både boende och näringsidkare samt skapa en attraktiv stadsdel. Bakom Innovation Forsåker står Mölndal Energi AB, Mölndala Fastighets AB och Johanneberg Science Park. Här kan du läsa mer om Innovation Forsåker.

Logo vgr

För mer information

Rickard Malm, Projektledare

+46 736 20 29 46 rickard.malm@johannebergsciencepark.com