Hållbara Smarta Parker 

Trädgårdsföreningen

Ta del av lösningar för att uppvärdera grönyta, effektivisera arbetet och sänka miljöbelastningen. Hållbara Smarta Parker visar både internt och för resten av landet att Göteborgs Stad redan ligger långt fram när det gäller skötsel och synen på stadens gröna ytor.

Content

Hållbara Smarta Parker har uppvärderat ”grönytan” och bidragit till att tillgängliga resurser räcker till både fler och mer kvalitativa grönytor i framtiden. Och bäddat för nästa fas; implementering av de bästa idéerna, fortsatta testprojekt och bildandet av ett nätverk för att kunskap och kontakter ska tas tillvara. 

Ta del av resultat från Hållbara Smarta Parker 

Syftet med testbädden är att skapa en tvärfunktionell, öppen och innovativ demonstrationsarena. Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbelastningen.

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, park- och naturförvaltningen, idrotts- och föreningsförvaltningen, miljöförvaltningen, LokalförvaltningenBostads AB Poseidon, Göteborgs Stads Leasing AB, Johanneberg Science Park och Husqvarna AB.

Till projektets webbplats

VINNOVA logga