Inn2Health - för att vårdens behov ställer nya krav

Illustration blod

Inn2Health ska stärka de västsvenska små och medelstora företagens tillgång till kunskap, kompetens, teknik och nätverk med relevans för framtidens Life Science-produkter och tjänster via regionens Science Parks och klustermiljöer.

Content

Detta sker genom deltagande i så kallade Cross Collaboration-projekt där en rad identifierade innovationshinder ska bemötas: 

  • Forskning och produkt/tjänsteutveckling grundar sig ofta på en hypotes snarare än kunskap om det verkliga behovet hos vård, omsorg och patienten
  • Teknik- och branschöverskridande samverkan är begränsad
  • Företagen har svårt att hitta vägen in till akademi, hälso- och sjukvård och omsorg för dialog om utveckling.
  • FoI samverkan mellan SMF, startups och stora företag förekommer sällan.
  • SMF har begränsad tillgång till kompetens och finansiering.

– Vi ska jobba branschöverskridande för att möta vårdens behov och dra nytta av den kunskap som finns inom de andra branscherna, säger Åsa Lindström, projektledare för Inn2Health, Sahlgrenska Science Park.

– Kärnan i projektet är att vi ska utgå från problem eller behov i vården och skapa idéer till lösningar som sedan testas. Detta sker i samarbete mellan industri, sjukvård och akademi, säger Åsa Lindström.

I projektet ingår Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Science Park Borås, Science Park Skövde, Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionen och Tillväxtverket stödjer Inn2Health med närmare 13 miljoner kronor under en treårsperiod. Arbetet inom projektet startar i januari 2019 och vi jobbar med sikte på det globala hållbarhetsmålet nr 3 - Hälsa och välbefinnande, vilket inkluderar målsättningar att minska antalet människor som drabbas av folksjukdomar. 

EU_logo        VGR

 

Projektledare Johanneberg Science Park

Katarina Nordström, Affärsutveckling

+46 709 35 38 60 katarina.nordstrom@johannebergsciencepark.com LinkedIn