ACCESS

Illustration av smarta elnät

ACCESS strävar efter att leverera 25 procents minskning av koldioxidutsläppen, 20 procents kostnadsreducering och en minskning av projektutvecklingstiden för smarta elnät med 30 procent.

Content

Europa går mot mer hållbara, decentraliserade och digitala energinät. Städer står inför uppgiften att samordna den lokala övergången till generering och lagring av förnybar energi samtidigt som nätets stabilitet bibehålls. Integration mellan olika energibärare (värme, el) är nödvändig för att möjliggöra en bredare flexibilitet och förbättrad effektivitet. Nordsjöregionen (NSR) är ledande på området, eftersom många nya tekniker och affärsmodeller framgångsrikt har demonstrerats här. Men när regionen nu förbereder övergången uppstår nya utmaningar relaterade till styrning, finansiering och teknikval.

Ingen enskild organisation har kompetensen eller förmågan att själva experimentera hela spektrat av tekniker, styrning och finansieringsmodeller. För att lyckas kommer de lokala myndigheterna i Amersfoort (NL), West-Suffolk Councils (UK), Malmö (SE) och Mechelen (BE) i ACCESS gemensamt utforska och demonstrera hur uppskalade tillvägagångssätt kan uppnås. Det kan handla om lokala energisamfund, energihandelsmodeller mellan enskilda aktörer eller lokala planeringsverktyg för samarbeten. Fyra kunskapspartners (Aarhus universitet, Johanneberg Science Park, IfM ECS, VITO) kommer att bidra med expertis och struktur.

Sammantaget kommer detta att resultera i en systematisk uppskalningsstrategi som levererar tillvägagångssätt och handlingsplaner för att möjliggöra energiövergången. Strategin ska dessutom vara överförbar till andra myndigheter i regionen.

Johanneberg Science Park koordinerade ett UIA-projekt, kallat FED -Fossil-free Energy Districts. Projektet syftade till att minska förbrukningen av primärenergi och fossila toppar genom att etablera en lokal marknadsplats för el, värme och kyla tillsammans med åtta lokala partners under 2017-2019. Föreslagna lösningar innehåller utveckling av systemutveckling och drift, affärslogistik, juridiskt ramverk samt acceptans hos olika intressenter. 

I ACCESS tillhandahåller Johanneberg Science Park expertis från FED-projektet. 

Läs mer om ACCESS

Access Logo

    För mer information, kontakta;

    Stina Rydberg, Projektledare

    +46 709 54 14 89 stina.rydberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn