Regional Elektrifiering genom Kraftsamlande Arena (REKA)

bil tankar

RISE och JSP har fått förtroendet att till 2023 kartlägga nuvarande och framtida el och effektbehov i Västra Götalandsregionen samt ta fram en handlingsplan för att hantera utmaningar. Initiativet är en del av Kraftsamling Elektrifiering.

Content

Behovet av att ställa om våra energisystem till fossiloberoende har aldrig varit större. Flera branscher driver utvecklingen mot ökad elektrifiering. Kapaciteten i nuvarande system riskerar att nå ett tak och därmed hämma framtida utveckling. I dagsläget saknas samverkan kring dessa sektorövergripande systemutmaningar.

Uppgiften för projektet är att definiera nuvarande och framtida el och effektbehov för industri-, transport- och samhällsbyggnadssektorn, sammanställa leveranskapacitet i Västra Götalandsregionen samt presentera en handlingsplan för att hantera utmaningarna i samverkan med relevanta aktörer.

Övergripande mål är att, med utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin, skapa och upprätthålla en plattform för att prioritera och bereda väg för genomförande av initiativ samt kunskapsspridning. Vidare ska projektets tillhandahålla relevanta faktaunderlag så att behov tydliggörs inför regionala och nationella beslutsprocesser.

Projektets långsiktiga effekt är att bidra till att framtidens försörjning av konkurrenskraftig hållbar el stödjer elektrifieringen av industrin och transportsektorn samt förändringar i samhället. Detta är nödvändigt för att regionen skall uppnå sina klimatmål med bibehållen välfärd samt säkerställa regional konkurrenskraft.

Fakta:
Projekt Regional Elektrifiering genom Kraftsamlande Arena (REKA)
Tid: 2121-2123
Partners: RISE, Johanneberg Science Park
Finansiering: Västra Götalandsregionen

Kraftsamling Elektrifiering
 

 Västra Götalandsregionen

Vill du veta mer?

Claes Sommansson, Projektchef

+46 765 54 45 33 claes.sommansson@johannebergsciencepark.com LinkedIn