Unik testbädd sätter Göteborgs Stad på innovationskartan

2 september 2019
Gunilla Åkerström, Göteborgs Stad

Genom sitt innovationsprogram arbetar Göteborgs Stad systematiskt med att öka innovationskapaciteten inom sin verksamhet. Fossil-free Energy Districts (FED) är ett exempel på satsningar där staden fått EU-finansiering för att testa nya lösningar. Det har resulterat i en ny testbädd för energi, men också att staden tydligare positionerat sig på den internationella innovationskartan.

Det är på Chalmers campus Johanneberg som alla byggnader har kopplats upp mot en nyutvecklad, AI-baserad marknadsplats för att kunna handla el, värme och kyla med varandra. Systemet bidrar till att egenproducerad, förnybar energi används på ett mer effektivt sätt så att importen av fossilbaserad energi kan reduceras.

— Det är jättespännande på många sätt! Den här nya handelsplatsen har lockat många olika intressenter till Göteborg och vi har också blivit inbjudna att delta i olika intressanta sammanhang, säger Gunilla Åkerström som leder Göteborgs Stads Innovationsprogram.


Göteborg var bland de första europeiska städerna som 2017 vann EU:s utlysning Urban Innovative Actions, i syfte att hitta innovativa sätt att möta samhällsutmaningar som energiomställning, integration och klimatanpassning. Projektet Fossil-free Energy Districts (FED) leds, på Göteborgs Stads uppdrag, av Johanneberg Science Park och samlar ytterligare åtta lokala partnerorganisationer, inklusive Ericsson, Chalmers och Göteborg Energi. 

— Vi vet att samhällsutmaningarna framåt inte är någonting som enskilda aktörer kommer att klara av själva. Därför är det viktigt för oss som stad och vårt arbete med att utveckla kärnverksamheten att vi blir en bra spelare i olika samverkansformer tillsammans med näringsliv och akademi.

I oktober 2019 tar projektet slut, men systemet, som har implementerats av fastighetsägarna Akademiska Hus och Chalmersfastigheter, kommer fortsätta att vara igång och utvärderas. Förhoppningen är också att det ska kunna användas som testbädd för andra forsknings- och innovationsprojekt. Utöver att man rent fysiskt lyckas bygga ihop ett komplext system som fungerar, så har själva samarbetet och den synlighet staden fått internationellt varit viktiga mervärden, enligt Gunilla Åkerström. 

— Göteborgs Stads innovationsprogram är en politiskt beslutad färdriktning för staden i sin helhet och här ser vi ju att projekt som FED är nycklar för att lyckas med att nå våra tre mål; att skapa effekt och nytta för våra boende, besökare och näringsliv, att medarbetare i staden ska ha goda förutsättningar för innovation och att vi ska vara en erkänd, innovationsledande stad.

Om projektet
Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Johanneberg Science Park har den koordinerade rollen på uppdrag av Göteborgs Stad.

Content

För mer information, kontakta:

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89
Skicka e-post
LinkedIn