SME:er nöjda med HSB Living Lab

2 juni 2023
Två personer tittar på sladdar

Under våren 2023 gjorde Johanneberg Science Park en kartläggning av de små och medelstora företag (SME) som genomfört tester i HSB Living Lab. Syftet var att få en bättre överblick över SME:ernas användning av labbet och värdefulla insikter om hur dessa upplevt processen och hur labbet kan bli ännu mer attraktivt i framtiden.

Totalt 42 SME:er har varit delaktiga eller själva drivit 55 olika projekt i HSB Living Lab mellan 2015 och 2022, bland annat inom områden som energi, vatten, akustik, fastighetsförvaltning, social hållbarhet och cirkulär ekonomi. Företagen kom ifrån olika delar av Sverige och ett italienskt företag deltog också i tester i labbet.

Åtta av företagen svarade på en fördjupad enkät om sin upplevelse av labbet och 50 procent skattade denna som mycket bra och 38 procent bra. Ingen bedömde sin upplevelse som dålig och alla svarande skulle rekommendera HSB Living Lab till andra företag och innovatörer.

På frågan varför de valde att driva projekt i HSB Living Lab, nämnde vissa att labbet var en utmärkt testmiljö för att prova och hitta försökspersoner för sina innovationer. Andra betonade den tillgängliga mätinfrastrukturen och de relevanta medlemsorganisationerna, medan några fick inbjudan från HSB Living Labs partners att delta i testning.

”Välkänd och unik arena för teknikverifiering i boendemiljö med bra mätinfrastruktur och relevanta medlemsorganisationer,” skriver en anonym respondent i enkäten.

Företagen framhöll att de fick bra hjälp från personalen på plats, tillgång till verkliga testpersoner, en autentisk boendemiljö och exponering mot intressenter.

”Jag upplever att vi fick bra hjälp med det vi behövde av HSB Living Labs personal på plats. Det var alltid lätt att boka möten och att få tillträde till de lokaler vi behövde komma in i. Enkelt att komma in med hjälp av app.”

När det gäller mindre positiva aspekter nämnde några av företagen att covid-19-pandemin orsakade förseningar i deras testning. Andra påpekade att de juridiska avtalen var tungrodda och komplicerade för SME:er, och att det skulle kunna förenklas. Ytterligare utmaningar inkluderade alltför små lägenheter för testning samt brist på engagemang i projekten från HSB:s sida.

Det är värt att notera att 67 procent av respondenterna uppgav att deras projekt i HSB Living Lab har lett till utökade affärsmöjligheter, nya kunder eller marknader efter avslutat projekt.

— Det är glädjande att företagen var så pass nöjda med sin upplevelse i HSB Living Lab och vi hoppas att resultaten från den här undersökningen kan användas för att locka fler SME:er att driva projekt här, säger Evdoxia Kouraki, projektledare från Johanneberg Science Park.

Content

För mer information, kontakta:

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn