Möjliggör för byggföretag att återbruka mer

6 september 2022
Anna Lönn Lundbäck, Mats Bergh, Kristina Jonäng (C)

Återbruk är på frammarsch, vilket är välkommet och nödvändigt. Funktionsdugliga produkter och material behöver betraktas och hanteras som resurser snarare än avfall. Många byggföretag arbetar redan med återbruk, men praktiska hinder omöjliggör storskalighet, skriver Anna Lönn Lundbäck, Byggföretagen, Kristina Jonäng (C), Västra Götalandsregionen och Mats Bergh, Johanneberg Science Park i en debattartikel i GöteborgsPosten.

Sverige ska ha nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045. Bygg- och fastighetssektorn står för en femtedel av landets koldioxidutsläpp, men redan i dag är det möjligt att reducera upp till 60 procent av utsläppen med befintlig teknik.

Återbruk är ett effektivt sätt att minska utsläppen. Samtidigt minskas sårbarhet och beroende av materialproducenter i en osäker omvärld. Många byggföretag arbetar redan med återbruk, men praktiska hinder omöjliggör storskalighet. I dag är återbruk förenat med risktagande hos entreprenörer, beställare, förvaltare och byggherrar. Det är affärsmässigt mer fördelaktigt att använda jungfruliga material, råvaror och konventionella metoder. Så vill vi inte ha det.

I Västsverige har flera återbruksprojekt genomförts med goda resultat. Men för att den kunskap och teknik som utvecklats ska kunna bidra till ett storskaligt återbruk behöver hinder i lagstiftning och regelverk undanröjas.

Till att börja med behöves större flexibilitet i till exempel Plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och bygglovshandläggningar för att öka förekomsten av återbrukade produkter och material. Det behöver också införas krav på andel återbrukade material och produkter i offentliga upphandlingar för att stimulera och säkerställa återbruksmarknaden.

Återbrukade produkter behöver också tillskrivas ett större ekonomiskt värde för att öka användning och efterfrågan. Bygg- och rivningslov bör regleras så att det blir svårare att slänga funktionsdugliga material. Sänkta kostnader för arbete med att laga eller rekonditionera återbrukat material är också nödvändigt för att konkurrera med nya material som massproduceras. En större återbruksmarknad skulle också ge fler lokala arbetstillfällen och möjligheter till arbetskraftsomställning.

Vi efterlyser också standardmärkning för kvalitets- och prestandakrav på återbrukade produkter och material, samt att det utreds hur återbruk kan främjas av kvalitetssäkringsmärkningar. Vidare bör det utredas hur producenter och återförsäljare kan underlätta återbruk, liksom öka utbudet.

Det är inte hållbart eller rimligt att slänga sådant som går att använda igen. Genom ökat återbruk kan vi minska utsläppen och ta ett viktigt steg mot Sveriges mål om nettonollutsläpp. Men för att möjliggöra storskalighet krävs bättre förutsättningar och incitament. Därför uppmanar vi beslutsfattare att agera. Viljan från branschen finns och är tydlig: den vill återbruka mer.

Anna Lönn Lundbäck, nationell hållbarhetssamordnare och regionchef i väst, Byggföretagen

Mats Bergh, vd, Johanneberg Science Park

Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen

Content

För mer information, kontakta:

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94 mats.bergh@johannebergsciencepark.com LinkedIn