Johanneberg Science Park ny värd för nätverket Återbruk Väst

9 september 2021
Återbrukbart byggmaterial

Nu tar Johanneberg Science Park över värdskapet för nätverket Återbruk Väst som arbetar för att öka erfarenhetsutbytet kring praktiskt återbruk i byggsektorn. Återbruk är avgörande för byggbranschens omställning till att bli mer hållbar och cirkulär. Med värdskapet tar Johanneberg Science Park avstamp i flera genomförda insatser som syftat till att skapa konkreta förutsättningar för branschen att ställa om.

Idag slängs enorma mängder fönster, brädor, tegel, inredning och andra byggvaror som inte är uttjänta. Om byggsektorn i högre utsträckning skulle använda sig av återbruk i både renovering och nyproduktion skulle utsläppen från byggsektorn (som står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp) minska avsevärt.

Sedan ett par år har projektet Återbruk Väst genomförts med aktörer i Göteborg med omnejd i form av ett utvecklingsprojekt. Arbetet har varit långtgående och konstruktivt. Fallstudier har synliggjort brister i återbrukskedjan som genom Återbruk Väst har åtgärdats, till exempel att skapa ett mellanlager för återbrukade produkter. I våras slog Mölndals Stad upp portarna till ett återbrukslager på Kikås avfallsanläggning. Från och med hösten 2021 kommer Återbruk Väst nu att drivas som ett lokalt nätverk inom ramen för Centrum för cirkulärt byggande.

— De aktörer som medverkat inom Återbruk Väst har verkligen uppskattat det öppna och delade klimat som genomsyrat projektet/samarbetet. Behovet av och efterfrågan på erfarenhetsutbyte, samverkan och nätverkande är dock fortfarande stort. Samtidigt ser vi att det finns fler aktörer i branschen som vill vara med och samverka lokalt kring återbruk. Därför är vi väldigt glada att Johanneberg Science Park kommer vara värd för de kommande nätverksträffarna, som genom sitt breda nätverk och engagemang inom Klimat 2030 når många aktörer i regionen, säger Johanna Andersson på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Under våren 2021 arrangerade Johanneberg Science Park tillsammans med Byggföretagen i väst Byggutmaningen Återbruk. Totalt 11 bolag deltog och gavs utrymme för starkare relationsbyggande och kunskapsutbyte i sitt återbruksarbete. I Byggutmaningen Återbruk bidrog arbetet med stort lärande och ökad förståelse hos de medverkande aktörerna, konkreta åtgärder gjordes som ökade aktiviteten inom bolagens återbruksarbete.

— Vi ser ett fortsatt behov av erfarenhetsutbyte och lärande kring återbruk i byggsektorn och ser fram emot att fortsätta driva återbruksarbetet i Västsverige. Styrmedel, nya upphandlingsmodeller och erfarenhetsutbyte är exempel på vad som behövs för att ytterligare driva på återbruksarbetet i hela byggsektorn. Fler aktörer behöver gå samman för att gemensamt sätta mål för storskaligt återbruk i byggsektorn, för att trycka branschen framåt. Vi kommer fortsätta driva det långsiktiga arbetet, nätverksträffar, studiebesök, med mera! På Johanneberg Science Park har vi en stark näringslivskoppling och nätverk som vi ser fram emot att mobilisera, säger Peter Selberg, Johanneberg Science Park.

Relaterade länkar:

Information om Återbruk Väst: https://ccbuild.se/samverkan/aterbruk-vast/
Kontaktuppgifter Återbruk Väst: https://ccbuild.se/samverkan/lokala-kluster/
Länk till Kikås avfallsanläggning: (länk - https://ccbuild.se/nyheter/nu-finns-ett-lager-for-aterbrukade-byggprodukter/).
Marknadspotentialen för återbruk omkring Göteborg, som baserades på fallstudierna https://www.ivl.se/publikationer/publikationer/potential-effekter-och-erfarenheter-fran-aterbruk-i-bygg--och-fastighetssektorn-fran-den-lokala-samverkansarenan-i-goteborgsregionen-aterbruk-vast.html

Content

Vill du vara med i nätverket Återbruk Väst? Kontakta:

Peter Selberg, Forskningsstrateg Positive Footprint Housing och samordnare Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

+46 730 57 26 25 peter.selberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn