Johanneberg Science Park - drivkraft i regionalt klimatinitiativ

14 januari 2022
glada samverkande nätverkande människor från Johanneberg Science Park

Johanneberg Science Park får fortsatt förtroende att agera samordnare inom två av fokusområdena i Västra Götalandsregionens satsning ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”, som är en regional kraftsamling för västsvenska aktörer att agera för en mer klimatsmart region.

Genom en satsning på 1,8 miljoner per år där Johanneberg Science Park fortsätter att leda samordningen av fokusområdena ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” och satsningen ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel” fortsätter nu arbetet med att driva på klimatomställningen i regionen.

- De senaste åren har vi byggt en bra grund och är nu redo att gå vidare till nästa fas med större fokus på genomförandekraft och att nå ut till fler aktörer. Vi har bred kunskap, starka nätverk och står redo att fortsätta driva samordningen, säger Linnea Johansson på Johanneberg Science Park.

I samordningsuppdraget ligger bland annat att sprida kunskap och inspiration samt föra samman rätt aktörer i olika insatser som leder till handling – och därmed samhällsförändring. Samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor är en förutsättning för att omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle ska ske.

Aktiviteter inom området ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel” ska bidra till ett större utbud av biobaserade och återvunna alternativ på marknaden samt att fler aktörer aktivt efterfrågar dessa alternativ.

Inom området ”Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler” sker aktiviteter som ska leda till energieffektiva bostäder och lokaler som är flexibla, yteffektiva och byggda av material med låg klimatpåverkan.

- I tidigare period har initiativet Byggutmaningen startats, på olika tema. Det är ett samarbete mellan Byggföretagen i väst och Johanneberg Science Park. Byggutmaningen har haft fokus på bland annat återbruk i byggsektorn och att göra en klimatbudget. Vi har samlat många aktörer som gemensamt och aktivt arbetat med frågan för att snabbare ställa om både sin egen verksamhet och sektorn i stort. Ett arbete vi är glada över att vi kan fortsätta driva! säger Peter Selberg på Johanneberg Science Park.

- Vi måste öka takten i klimatarbetet för att kunna nå de regionala klimatmålen om 80 procents utsläppsminskning inom länet till 2030 och att de konsumtionsbaserade utsläppen minskar med 30 procent under samma tid. Att Johanneberg Science Park nu får verksamhetsbidrag istället för tidsbegränsade projektmedel säkrar en långsiktighet i arbetet att samla aktörer och genomföra insatser för att minska utsläppen inom viktiga områden som biobaserade produkter och klimatsmarta byggnader, säger Lise Nordin från Västra Götalandsregionen som är processledare Klimat 2030. 

Den regionala kraftsamlingen syftar även till att skapa synergieffekter med nationella klimatinitiativ. Västra Götalandsregionen tar det regionala ledarskapet för klimatstrategin i sin helhet tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland.   

Kontakt för frågor:
Lise Nordin, Klimatsamordnare, Västra Götalandsregionen, 0739 67 29 90, lise.nordin@vgregion.se
 

Västra Götalandsregionen

Klimay 2030  

Content

Vill du veta mer kontakta:

Peter Selberg , Forskningsstrateg Positive Footprint Housing och samordnare Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

+46 730 57 26 25 peter.selberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn