Johanneberg Science Park blir nod för Sveriges mål om energieffektivisering

1 februari 2021
Johanneberg Science Park från ovan med snö på taken

Energimyndigheten har utsett Johanneberg Science Park till en strateginod inom arbetet med sektorsstrategier för energieffektivisering med målsättning att energieffektivisera Sverige med 50 procent till år 2030. Johanneberg Science Park ska bidra till arbetet genom att fortsätta utveckla en västsvensk samverkansplattform mellan näringsliv, akademi och offentliga aktörer som främjar resurseffektiv innovation.

— Det är väldigt roligt och innebär att vi får en kvalitetsstämpel på det arbete vi redan gör. Vi får nära tillgång till ett nationellt nätverk med de andra strateginoderna och dessutom en tätare kontakt och samarbete med Energimyndigheten, säger Mats Bergh, vd för Johanneberg Science Park.

Strateginoden Johanneberg Science Park ska fokusera på tre av de fem sektorer som Energimyndigheten tagit fram energieffektiviserande strategier för. Det handlar om resurseffektiv bebyggelse, flexibelt och robust energisystem och fossilfria transporter. Övriga två strategier är framtidens handel och konsumtion samt produktion i världsklass.

En strateginod beskrivs av Energimyndigheten som ett åtagande som innebär att lokala och regionala aktörer driver samverkan över sektorsgränserna som bidrar till att förverkliga sektorsstrategierna. Strateginoderna är föregångare inom sina respektive områden, och engagerar omgivningen till att jobba i enlighet med strategiernas målbilder och skapa nya åtaganden. Förutom Johanneberg Science Park finns för tillfället fem andra strateginoder runt om i landet, bland annat i Boden, Dalarna, Örebro och Uppsala.

— Vi på Energimyndigheten är glada att Johanneberg Science Park vill medverka till arbetet som sker inom ramen för sektorsstrategierna. Johanneberg Science Park kommer att kunna tillföra ny kunskap om bebyggelsens och transportsektorns bidrag till det resurseffektiva energisystemet och bidra till att utmana gängse praxis på området. På så sätt kan implementeringstakten av de bästa lösningarna öka i hela landet, säger Dag Lundblad, projektledare på Energimyndigheten.

Åtagandet som strateginod ska bygga på det arbete som redan sker och där Johanneberg Science Park formerar och koordinerar innovativa samarbeten inom samhällsbyggnadsområdet. Som exempel kan nämnas Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, som är en kraftsamling av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län för att nå det regionala klimatmålet, där Johanneberg Science Park samordnar fokusområdena sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler samt större marknad för biobaserade material och drivmedel. Johanneberg Science Park drev även det EU-finansierade samarbetet Fossil-free Energy Districts (FED) som byggde upp en lokal energimarknad på Chalmers campus Johanneberg och är involverade i flera stora stadsutvecklingsprojekt, exempelvis Forsåker i Mölndal, och Göteborgs Stads satsning på testbädden för utsläppsfria transporter Green City Zone.

— Vi har mycket att bidra med och som strateginod kan vi knyta ihop allt vårt arbete i Västsverige och se till att våra erfarenheter kommer till nytta för hela landet, säger Mats Bergh.

Content

För mer information, kontakta:

Mats Bergh, VD

+46 708 16 75 94 mats.bergh@johannebergsciencepark.com LinkedIn