Internationellt konsortium utvecklar en digital tvilling för ett energi- och klimatpositivt område på Hisingen

12 oktober 2023
personer i trappa

I det europeiska samverkansprojektet, Digital Twins for Positive Energy Districts (DT4PEDs) används en digital tvilling för att realisera ett energi- och klimatpositivt område, kvalitetssäkra processen och underlätta dialog. Kvarteret Jättesten på Hisingen i Göteborg blir pilotsajt för Sverige där aktörer från kommunen, akademin och industrin samverkar.

Göteborgs kommun har som målsättning att vara en klimatneutral kommun redan 2030. Projektet DT4PEDs med sin satsning på energi- och klimatpositiva områden ska bidra till att nå målsättningen. Framtiden ABFramtiden ByggutvecklingPoseidonStadsfastighetsförvaltningen Göteborg StadChalmers IndustriteknikWhite ArkitekterGöteborgs UniversitetJohanneberg Science Park och Chalmers ska tillsammans utveckla kvarteret Jättesten till Göteborgs första energi- och klimatpositiva område. Förhoppningen är att kvarteret ska bli en förebild inom hållbar stadsutveckling.

Energi- och klimatomställningen på områdesnivå är en stor utmaning då byggnaders olika energisystem samt krav från olika aktörer, exempelvis förvaltare, utvecklare, entreprenörer och boende behöver förenas och tas i beaktning. Projektet DigitalTwins4PEDs utvecklar en kvalitetssäkringsprocess baserad på en digital tvilling energimodell och använder den digitala tvillingen som ett dialogverktyg mellan aktörer för att säkerställa att kvarteret blir klimatpositivt.

Projektet är ett europeiskt samarbetsprojekt mellan Österrike, Turkiet och Sverige där varje land har ett pilotområde. 

 Digitala tvillingar kommer att utvecklas för och testas i tre pilotområden i partnerländerna med olika förutsättningar: i Österrike ska ett helt nytt område byggas, i Turkiet ska ett befintligt område utvärderas och i Sverige ska det befintliga kvarteret Jättesten i Göteborg både renoveras och förtätas. Den digitala tvillingen kommer att kvalitetssäkra hela processen oavsett byggstatus eller klimat. Den kommer också att bidra till en bättre kommunikation mellan olika aktörer, säger Liane Thuvander, projektledare för det svenska teamet och biträdande professor på Chalmers Tekniska Högskola.

Förutom att bidra på resan mot ett klimatneutralt Göteborg hoppas aktörerna att projektet ska driva på utvecklingen av energieffektiva byggnader och minska energi- och driftskostnader för både boende och verkande i området.

Det var i den här kontexten projektpartners från alla tre länder samlades i Göteborg 5-6 oktober för två intensiva och kreativa dagar med studiebesök, projektplanering och workshopar kring kvalitetssäkringsprocesser med digitala tvillingar, intressenter och deras drivkrafter samt affärsmodeller.

Aktiviteterna arrangerades av Chalmers institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik som också leder den svenska delen av det europeiska projektet DT4PEDs.

Mer information om projektet: https://www.johannebergsciencepark.com/en/projects/digital-twin-positive-energy-districts

Om energipositiva områden (PED – Positive Energy Districts)

Städer står idag för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därmed är städer centrala i klimatomställningen och implementeringen av energipositiva områden en hörnsten. Det handlar om att byggnader, kvarter och områden ska gå från att vara konsumenter av energi till producenter av energi genom förnybara energikällor, effektiva energisystem och välutformade byggnader.

För mer information: 
Liane Thuvander, projektledare, Chalmers 
liane.thuvander@chalmers.se

 

Content

Kontakt beträffande JSPs insats:

Emilia Pisani , Projektledare / Kommunikatör

+46 709 74 21 96 emilia.pisani@johannebergsciencepark.com LinkedIn