Internationella experter nyfikna på handelsplats för energi

28 november 2017
FED Showroom

Göteborgs Stad har i EU-projektet Celsius lett en konstellation med fem städer i Europa, London, Rotterdam, Genua och Köln inklusive Göteborg i syfte att demonstrera fjärrvärme- och fjärrkylelösningar. I samband med slutkonferensen Celsius Summit arrangerades studiebesök där samarbetsprojekten, Fossil-free Energy Districts, FED, och HSB Living Lab visades, som båda inkluderar nya energilösningar.

I Fossil-free Energy Districts, FED, kommer energisystem mellan centrala energibolag och småskaliga, lokala aktörer kombineras för att optimera energisystemen. Johanneberg Science Park koordinerar projektet på uppdrag av Göteborgs Stad och ansvarar också för kommunikationen för att göra projektet replikerbart i en verklig miljö.

På Chalmersområdet i Johanneberg demonstreras en handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla. Fastigheter utgör marknadsaktörer som med sin lokala produktion av el, värme och kyla, kan koppla upp sig mot centrala energidistribueringssystem. Detta skapar ett flexibelt energisystem där ingen producerad el går till spillo. Alla aktörer ska vara uppkopplade mot elnätet som kan känna av behov av att både sälja och köpa el av fastigheters lokala energilager. Digitalt läggs bud att på timnivå kunna annonsera efter el och sekundnivå kunna sälja el. Genom att skapa en digital tjänstemarknad på det här sättet behöver vi inte gräva ner kablar i marken!

- Vi vill ju skapa framtidens effektiva energisystem med 100% förnybar elproduktion, då måste vi testa i stor skala hur man gör, säger Claes Sommansson, vice projektkoordinator på Johanneberg Science Park.

FED ska även bidra till att bygga upp en testbädd för hållbara lokala energisystem för kunskap och erfarenhetsutbyte långt efter projektets avslut med till exempel myndigheter, andra städer och mindre start-up företag. Projektet är i första hand ett innovationsprojekt, inte bara forskningsprojekt i mängden. 

- Just nu pågår projektering av komponenter av lokala produktions- och lagringslösningar som vi ska komplettera demonstrationsområdet med. Vi har också fastställt hur handelsplatsen ska se ut och fungera vad gäller IT-system, mätinfrastruktur och datahantering och så vidare. Det är också jätteviktigt att vi tittar på att hitta hållbara affärsmodeller och tydliggöra nyttan för alla som deltar i projektet. Vad tjänar alla parter på de innovativa aspekterna i projektet – vad gör det för nytta praktiskt. Eftersom innovationsprojektet har som ambition att implementeras i samhället i stort lägger vi krut på att analysera barriärer och hinder för att verkligen lyckas med det, säger Claes Sommansson.

Redan nästa sommar ska handeln vara igång på riktigt och pågå till oktober 2019. Vi vill också stärka innovationskraften på både Campus Johanneberg och i Göteborg. Genom att inkludera lokala, småskaliga elproducenter är förhoppningen att skapa fler innovationer som kan nå en internationell marknad. FED har också bidragit till att Göteborgs Stad också fått två andra EU-projekt, IRIS och United Grid, bägge inom Horizon 2020-programmet.

Johanneberg Science Park koordinerar även IRIS och projektet SCORE för Göteborgs Stad. Inom IRIS testas nya lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT. Totalt samverkar 43 aktörer från 9 länder. I SCORE samarbetar nio städer runt om i Europa med Amsterdam i spetsen. Det handlar om att öppna data, att sänka trösklarna för samarbeten mellan företag i olika länder och driva utvecklingen av nya innovativa lösningar och gemensamma standarder för EU-länder.

Kontakt för frågor:
Vice projektkoordinator Claes Sommansson
claes.sommansson@johannebergsciencepark.com
+46 765 544 533

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners. Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer. Under 2017−2019 utgör Campus Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.
#fedgbg #1stUIAcities

Läs mer
https://www.johannebergsciencepark.com/fed 
http://www.uia-initiative.eu/
http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/gothenburg
Twitter

UIA EU logo