Hur skapar man förutsättning för social innovation i små företag?

1 oktober 2021
personer utanför hus

På detta tema deltog Johanneberg Science Park tillsammans med två andra teknikparker första veckan i september för att utbyta erfarenheter och bygga kunskap. Mötet ägde rum på den spanska teknikparken FUNDECYT Science and Technology Park of Extremadura i Spanien. Den tredje deltagande organisationen var Tallinn Science Park Tehnopol från Estland.

Tillsammans med experter från EU-kommissionen och European Business Network belystes ett antal lyckade praktikfall från olika länder med bland annat följande innehåll:

  • Hur kooperativa och arbetsintegrerande företag kan bli en naturlig del av stadens innovationsekosystem. (Sverige)
  • JRC Social Impact Canvas - Ett verktyg för att mäta ett företags sociala ”impact” (EU)
  • Hur en datadriven mobilitetstjänst på en universitetscampus kan ge både miljövinster och positiva sociala effekter (Estland)

Mötet var det första i projektet ”Peers for People, Planet and Profit”, ett europeiskt samverkansprojekt där parterna delar god praxis, verktyg och initiativ som hanterar hållbarhetens tre dimensioner, (sociala, miljömässiga, ekonomiska) med stöd från relevanta europeiska externa experter. Nästa möte kommer att äga rum i Tallinn i november och kommer att handla om ekologisk hållbarhet, ”Planet”.

Projektet löper fram till våren 2022. Resultaten kommer att samlas i ett så kallat ”Design Options Paper” och kommer att spridas bland internationella nätverk vars medlemmar tillhandahåller stödtjänster till små och medelstora företag och bland relevanta intressenter och myndigheter på alla nivåer.”

 

Projektet finansieras av Europeiska unionens Horisont 2020 forsknings- och innovationsprogram under bidragsavtal nr 970887.

Läs mer på EU-kommissionens webbplats: https://cordis.europa.eu/project/id/970887

Logotype Peer for People, Planet, Profit in SMEs

logotype EU H2020

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63 bjorn.westling@johannebergsciencepark.com LinkedIn

Vill du veta mer, kontakta;

Sofia Ganslandt, SME kontakter

+46 732 34 91 39 sofia.ganslandt@johannebergsciencepark.com LinkedIn