Hur framtidens hållbarhetsutmaningar kan bli affärsmöjligheter

4 november 2016

Klimatförändringar, resursbrist, befolkningstillväxt, förstörda ekosystem ... Listan kan göras lång på trender som i allt högre grad påverkar våra liv. Dessa så kallade ”megatrender” påverkar också företagen och företagens affärer, och hållbarhet och CSR (”Corporate Social Responsibi- lity”, ungefär ”företagens samhällsansvar”) är i dag välkända begrepp i näringsliv och samhällsdebatt.

Ofta har diskussionen kommit att präglas av hur företagens verksamhet måste inskränkas på olika sätt för att nå hållbarhet. Den allmänna upplevelsen hos många företagare (framför allt i små och medelstora företag) är att hållbarhetsarbete är en belastning snarare än en möjlighet.

För att ge ett annat perspektiv på detta och samtidigt ge företag en möjlighet att på ett konkret och handfast sätt se hållbarhet i ett affärsperspektiv startades 2015 projektet ”Hållbara affärsmodeller”. I projektet utvecklades fyra framtidsscenarier, förlagda tio år framåt i tiden. Scenarierna byggde på de ”megatrender” vi kan se i dag, samt några fundamentala osäkerheter som bedömdes ha stor inverkan på företagens förutsättningar att göra affärer. Tanken var att konfrontera företagens nuvarande affärsmodeller med de olika framtidsscenarierna, identifiera risker och möjligheter samt börja utveckla nya eller modifierade affärsmodeller för att ”framtidssäkra” företaget och göra bättre affärer i framtiden.

Business Model Canvas
Under pilotomgången som genomfördes våren 2016 deltog åtta företag från Västsverige av olika storlekar och från olika branscher. Genom intervjuer med företagen finslipades beskrivningarna av scenarierna för att upplevas som relevanta och träffande för deltagarna. Tre workshoppar genomfördes där företagen i tur och ordning fick definiera sina nuvarande affärsmodeller, konfrontera dem med de fyra framtidsscenarierna och därefter börja arbeta på att utveckla alternativa affärsmodeller. Avsikten var också att företagen skulle samarbeta sinsemellan för att få ett bredare perspektiv på sina affärer och sina verksamheter. Företagen fick arbeta med det populära verktyget ”Business Model Canvas” i en utvidgad version som även tog hänsyn till verksamhetens hållbarhetseffekter. Slutligen genomfördes en individuell genomgång med varje företag där de resultat och idéer som kommit upp under workshopserien analyserades och man fick stöd att planera för fortsatt förändringsarbete.

Erfarenheter
Pilotomgången upplevdes som mycket framgångsrik av såväl deltagarna som arrangörerna. Det var tydligt att kombinationen av att använda Business Model Canvas för att formalisera och analysera sin affärsmodell och konfrontationen med engagerande och plausibla framtidsscenarier satte igång helt nya tankeprocesser i deltagarnas huvuden. Utbytet mellan företagen upplevdes också som mycket givande. Några citat: ”Det var som att sätta sin affärsmodell i en tidsmaskin”, ”bredare syn på strategi och marknadsplan, se risker längre bort inte bara i närområdet”, ”... skapa en strukturerad affärsmodell och flytta den in i framtiden. På så sätt kan vi se vad vi behöver börja förändra nu för att möta framtida krav”. Resultatet blev en rad nya idéer för företagens verksamhet, omfattande allt från FoU-strategier till hur man kan engagera nyanlända i verksamheten. Efter workshopserien var företagen eniga om att detta var något man ville rekommendera andra att prova.

En fortsättning
Projektet, som finansierats av EUs regionalfonder och Västra Götalandsregionen avslutas i september 2016, men aktörerna i projektgruppen planerar att upprepa den lyckade workshopserien under 2017 samt att starta en grupp för samverkan och kompetensuppbyggnad inom området ”framtidens hållbara affärer”.

Intresserade är välkomna att höra av sig till bjorn.westling@johannebergsciencepark.com

Fakta om projektet Hållbara affärsmodeller
Projektgrupp: Connect Väst, CSR Västsverige, Johanneberg Science Park (projektledare), Knowit Business Growth, Swerea IVF

Deltagande företag: APS Drift och Underhåll, ACG Accent, Elpanneteknik Sweden, Flexlink, Erlandssons Bygg, Nidacon, Icebug, Termoventiler