Göteborg Energi tränar för en utmanande framtid

8 maj 2019
Jonas Cognell, Göteborg Energi

I framtiden förutspås svängningarna på energimarknaden att öka på grund av fler väderberoende energikällor och ökad efterfrågan. Dessutom måste de stora energibolagen, som äger näten, hitta nya sätt att släppa in lokalt producerad energi. Genom att delta i projektet FED, Fossil-free Energy Districts, hoppas Göteborg Energi på att bli bättre på att möta dessa framtida scenarion.

— Vi ser detta som en väldigt bra möjlighet att träna oss inför en framtid som vi tror kan bli lite utmanande, både när det gäller svängningar i priser, men även efterfrågan. En mycket större flexibilitet kommer att krävas av oss, säger Jonas Cognell, projektledare för Göteborg Energis del av EU-projektet FED.

I FED har nio lokala partners skapat en lokal AI-baserat marknadsplats för el, värme och kyla på Chalmers campus Johanneberg. Här har byggnader som både konsumerar, producerar och lagrar energi kopplats ihop för att kunna handla med varandra. Allt sköts automatiskt med hjälp av digitala agenter som är programmerade för att minska både kostnader och koldioxidutsläpp. 


— Det bästa med FED är att vi har möjligheter att testa något nytt i en riktig miljö. Det är riktiga fastigheter och riktiga produktionsanläggningar och vi kan styra och ställa med fysiska ting, säger Jonas Cognell.

Göteborg Energis roll i projektet är att koppla ihop FED-systemet med det omkringliggande stadsnätet. För bolaget är det viktigt att lokala system som FED ses utifrån ett större perspektiv som tar hänsyn till hela stadens energiförsörjning. 

Syftet med FED är bland annat att integrera lokalt producerad energi i energisystemet, till exempel från solceller och biomassa, så att den kan bidra till att kapa effekttoppar och minska användningen av fossil energi, som fortfarande dominerar den europeiska elmarknaden. Fjärrvärmen spelar en viktig roll i FED, genom att den samspelar med elsystemet i projektet. På så sätt bidrar FED till att göteborgarna får ett robustare energisystem som klarar av att hantera ökade andelar variabel produktion.

Systemet har varit igång sedan januari 2019, och en del preliminära siffror visar lovande resultat. Mätningar över längre tid är nödvändiga för att kunna dra några definitiva slutsatser, men för Jonas Cognell och hans kollegor har projektet hittills varit lärorikt och givande.

— Det har varit jätteroligt! Dels att jobba med akademin och den teoretiska grunden som man har lagt i marknadsplatsen, men även med duktiga fastighetsägare som är väldigt rutinerade inom sina områden. Det är en stor bredd i projektet samtidigt som det är förankrat i hjärtat av Göteborg.
 

Mer information om projektet
Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med nio starka partners.

Göteborgs Stad, Johanneberg Science Park,Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer.

Under 2017−2019 utgör Chalmersområdet i Johanneberg själva testbädden. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Johanneberg Science Park har den koordinerade rollen på uppdrag av Göteborgs Stad.

Content

För mer information om FED, kontakta:

Stina Rydberg, Projektledare

+46 709 54 14 89 stina.rydberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn