Göteborg Energi omfamnar innovation i fullskala

17 augusti 2017
FED Illustration

Individuella lösningar med lokal energiproduktion och mer förnybar energi är en trend. Varför engagerar sig ett energibolag i en innovation som FED? Skulle de inte riskera att förlora många kunder om FED blir en succé?

Projektet Fossil-free Energy Districts, FED, är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla utvecklas tillsammans med åtta starka partners. Under 2017−2019 utgör Chalmers campus Johanneberg själva testbädden.

− Energieffektivitet har varit på agendan hos oss i många år. Med FED vill vi ta reda på hur vi kan erbjuda våra kunder mer förnybar produktion och vilken roll vi har i ett föränderligt energilandskap. Ihop med en högre nivå av digitalisering och mer förnybar produktion är FED-projektet mitt i prick, eftersom det erbjuder en handelsplats för både el, värme och kyla. Innovationshöjden ligger i handelsplatsen, säger Erika Antonsson, FoU-strateg på Göteborg Energi.

Erika ansvarar för utvecklingen av FEDs handelsplats – projektets kärna – och hon arbetar nära tre av projektets partners. RISE Research Institutes of Sweden skapar marknadsdesignen och tar fram nya affärsmodeller, Ericsson utvecklar de smarta kontrollsystemens mjukvara och Chalmers tekniska högskola utför simuleringar.

− Förutom minskade koldioxidutsläpp är vårt incitament att utforska hur FED bidrar till att hantera överbelastningar, eftersom mer förnybar energi i systemet gör det mer känsligt för variationer i produktionen, betonar Erika.

Handel med överskottsenergi
Men hur kommer denna unika handelsplats att fungera? Hur kan en marknadsaktör till exempel sälja sitt överskott av solenergi? Detaljerade praktikfall tas fram. En så kallad agent kommer att utgöra den intelligenta delen av systemet.

− Agenten kommer att räkna ut hur den ska agera på marknaden. Den kommer att få signaler från en marknadsaktör, till exempel ett batterilager, och lägga till information om väderförhållanden och energipriser för att lägga bud på marknaden, förklarar Erika.
Många komponenter kommer att vara inblandade och kommunikation mellan gränssnitten är nödvändig. I slutändan är det naturligtvis tänkt att handeln med energi ska ske automatiskt.

Flexibilitet är ett nyckelord inom FED. I det här fallet handlar flexibilitet om att man kan byta energibärare beroende på produktion och pris. Till exempel kan överproduktion av förnybar elenergi buffras i fjärrvärmenätet. Det kommer också att gå att bestämma när i tiden man vill köpa energi. 

En av utmaningarna är att hitta rätt incitament för själva handeln med energi; att hitta rätt värden för utbud och efterfrågan.

− Affärsmodellerna kommer att se olika ut beroende på vilka frågor vi adresserar. Vi diskuterar fortfarande detaljerna kring själva betalningssystemet, säger Erika, som tycker att det är både intressant, utmanande och roligt att skapa nytt med sina projektpartners.

Kontakt för frågor:
Erika Antonsson, FoU-strateg, Göteborg Energi
0725-213694
erika.antonsson@goteborgenergi.se

Iréne Svensson, projektkoordinator FED, Johanneberg Science Park
0769-417130 
irene.svensson@johannebergsciencepark.com

Johanneberg Science Park, Göteborg Energi, Business Region Göteborg, Ericsson, RISE Research Institutes of Sweden, Akademiska Hus, Chalmersfastigheter och Chalmers bidrar alla med sin expertis och sitt kunnande för att FED ska bli attraktivt även i andra europeiska städer. FED samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom initiativet Urban Innovative Actions, Europakommissionens satsning för att låta städer testa nya lösningar för sina utmaningar.

Läs mer:
https://www.johannebergsciencepark.com/fed 
http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/gothenburg

EU flag