Givande livesamtal om öppna data

31 mars 2022
persons in group outside building

Nio städer och tre universitet utbytte lärdomar om hur man utvecklar och replikerar lösningar baserade på öppna data. Med fokus på att utveckla bättre offentliga tjänster.

Aktiviteterna görs inom SCORE-projektet där partners samarbetar för att förbättra effektiviteten och kvaliteten på tillhandahållandet av offentliga tjänster (dvs trafikflöde, föroreningar, dränering, översvämningar) baserat på smarta och öppna datadrivna lösningar.

Flera lösningar har replikerats. Fokus för partnermötet i Göteborg var att ta itu med utmaningar inom replikeringsprocessen. Johanneberg Science Park, med hjälp av Bax & Company, har tagit fram en "replikeringsguide" för städer om lösningar med öppen källkod.

Noel Alldritt, Solutions Architect på IntraService, Göteborgs Stad, hälsade välkommen till Göteborg. Mats Bergh, VD, gav historien om Johanneberg Science Park som katalysator för stadsutveckling.

En session om Digital Twin inkluderade:
Bradford Digital Twin – Sydney Simpson
Chalmers Digital Twin - Anders Logg
Gent Digital Twin - Bart Rosseau

Ett inspirerande besök ägde rum på Lindholmen Visual Arena. En möjlighet till ytterligare nätverkande och viktiga möten.

Som nästa steg planerar Johanneberg Science Park en möjlighet för stadsförvaltningen i Göteborg att få en fördjupad diskussion om erfarenheter kring lösningar och replikering:  
April 28th - Open source solutions and replication cases

SCOREs slutkonferens är den 8-9 juni  i Amsterdam.

Fakta:
Projektwebbsida

Interreg project North Sea Region
Total budget: 5 855 000 Euro
Göteborgs budget: 520 000 Euro
Projekttid: 2018- 2022
Partners: Amsterdam City (project manager), Bradford, Hamburg, Bergen, Gothenburg, Aberdeen, Aarhus, Ghent, Dordrecht, University of Aarhus, University of Bradford, Amsterdam Data Science. 
Gothenburg; Johanneberg Science Park in collaboration with the City of Gothenburg (Administration for Consumers and Citizens, Urban Transport Administration, Environment Administration, Sustainable Waste and Water Administration). 

Följ på Twitter

 Interreg-projekt North Sea Region

Content

Vill du veta mer, kontakta;

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn