Gemensamt krafttag för elnätskapaciteten i Västsverige

22 september 2022
Elstolpar i skog

Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Den omställning till elektrifiering som sker i Västra Götaland är inte bara en nödvändighet för att klara våra högt ställda klimatambitioner, den är även en förutsättning för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Här finns potential för stora klimatvinster och nya jobb, men det kommer också att innebära ett kraftigt ökat elbehov.

Det senaste initiativet för att skynda på utvecklingen och lösa utmaningarna är en regional samverkansarena som kallas ACCEL- Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Svenska kraftnät.

Elfrågan berör alla

Västra Götaland är det län med störst elanvändning i Sverige, och nu kommer det öka ännu mer när fler vill använda el för att minska klimatpåverkan.

- Nätkapaciteten är helt avgörande för den västsvenska industrin och vi behöver lösa upp energiknutarna, därför tar vi nu ett krafttag genom samarbetet i ACCEL. Det är här vi koncentrerar arbetet med att snabba på elnätsutbyggnaden, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Energifrågan har varit en av valrörelsens största, den berör såväl medborgare som näringslivet. Att den påverkar Västra Götaland råder det inga som helst tvivel om – med en stor del av landets industrier är regionen en viktig pusselbit i Sveriges ekonomi och norra Europas främsta elektrifieringsregion.

- För att nå energi- och klimatmålen behöver vi alla dra åt samma håll. Vi ser att det är stora investeringar på gång och för att de ska realiseras krävs att tillgången på el och överföringskapacitet matchar behoven, säger Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götaland.

Många industrier - stort elbehov

Västsverige är en industriell och ekonomisk motor i Sverige. När fordonsindustri, kemi- och petrokemisk industri, annan tillverkningsindustri samt transporter ska ställa om till en fossilfri framtid innebär det ett elbehov som motsvarar flera mellanstora städer. Inom ACCEL ligger fokus på en ökad elnätskapacitet kopplat till industrins och transportsektorns elektrifiering.

Effektivare tillståndsprocesser för snabbare nätutbyggnad

För att kunna säkerställa det dramatiskt ökade elbehovet som elektrifieringen i Västra Götaland behöver elnätet förstärkas med nya ledningar. Det största hindret idag är framkomlighetsproblematik och utdragna tillståndsprocesser, det gör att ledtiderna för att få nya ledningar på plats är för långa. För att möjliggöra elektrifieringen behöver tillståndsprocesserna effektiviseras så att elnätet kan utvecklas i takt med samhället.

- För att tillgången på el inte ska stå i vägen för elektrifieringen måste vi öka samarbetet såväl nationellt som regionalt när det gäller bland annat utbyggnaden av elnäten. Vi behöver hitta framkomliga lösningar för nya kraftledningar och effektivare sätt att kunna genomföra utbyggnadsprojekt, så att kapaciteten finns när den behövs, säger Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe.

I samarbetet kring ACCEL ingår Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät. Nu bjuder parterna, tillsammans med Johanneberg Science Park, in till en uppstartkonferens för att samla relevanta aktörer från industri, offentlig sektor, statliga myndigheter, region och kommuner för att tillsammans dela erfarenheter och hitta lösningar som kan skynda på processen med elproduktion och elnätsutbyggnad.  

- Det är viktigt att det finns en samsyn med såväl kommuner som nationella beslutsfattare så att vi kommer framåt, det är en ödesfråga för hela Sverige, på så många plan, avslutar Johnny Magnusson.  

Om ACCEL-konferensen:

Den 27 september 2022 hade ACCEL en uppstartskonferens på Chalmers i Göteborg 09:00-12:00. Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen, Sten Tolgfors, nytillträdd landshövding i Västra Götalands län och Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät inleder dagen. Med i programmet finns även företrädare från AB Volvo, NOVO Energy AB, Borealis, Göteborgs Hamn och elnätsbolag som Vattenfall och Ellevio samt kommunrepresentanter

Se inspelningen från konferensen här (2 delar):

Del 1: Inledning

 • Johnny Magnusson, ordförande regionstyrelsen Västra Götalandsregionen
 • Sten Tolgfors, landshövding Västra Götaland
 • Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät

Västsverige – motorn i svensk industri

 • Anders Fröberg, VD, Borealis
 • Christian Jebsen, Communications & Public Affairs Manager, NOVO Energy AB
 • Karl Johan Runnberg, SVP Public Affairs, AB Volvo    
 • Elvir Dzanic, VD,  Göteborgs Hamn

 

Del 2: Vätgas – möjligheter och hinder  

 • Lars Andersson, sakkunnig vätgas på Energiföretagen  

Så skapar vi kapacitet i näten - med frågestund

 • Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät
 • Cecilia Zetterström, chef Kund och Marknadsenheten Vattenfall   
 • Tomas Brunzell, Elnätschef Mellansverige, Ellevio
 • Lars Edström, VD Göteborg Energi nät AB 

Panelsamtal och reflektioner

 • Alexander Abenius (M), kommunstyrelsens ordförande, Lerums kommun
 • Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsen ordförande, Skövde kommun 
 • Olof Lundberg (S), kommunstyrelsen ordförande, Stenungssunds kommun   
 • Patrik Andersson, VD, Business Region Göteborg 
 • Sammy Tanhua, VD Skövde Energi 

 

Content

För mer information, kontakta:

Karin Weijdegård, Kommunikatör

+46 735 25 27 08 karin.weijdegard@johannebergsciencepark.com LinkedIn