Europeiska lärdomar om synergier mellan mobilitet och energi

2 december 2020
Elbil laddas, symboler för el, batterier etc

Gränslandet mellan mobilitet och energi hamnar allt mer i fokus i takt med att fordonsflottan elektrifieras. Johanneberg Science Park har, för EU-projektet ACCESS, sammanställt en översikt av aktuella initiativ och lösningar för att optimera effektuttag, lagring och förnybara energikällor.

— Mobilitet och energi utgör idag en stor del av alla större samhällsbyggnadsprojekt. Framför allt handlar det om hur man kan säkra en hållbar energitillförsel när allt fler elbilar kommer att behöva laddas, men också hur parkerade elbilar kan användas som batterier i ett integrerat energisystem, säger Linnea Johansson, projektledare på Johanneberg Science Park som har skrivit rapporten ”Learning lessons from the intersection of e-mobility and energy”.

Johanneberg Science Park har en övergripande expertroll i EU-projektet ACCESS där städer kring Nordsjön utbyter erfarenheter kring hållbara och smarta energisystem. När teknikutvecklingen går väldigt fort samtidigt som behovet att ställa om från fossila bränslen är akut, finns det stora vinster att göra genom att replikera, eller kopiera, lösningar som finns i andra städer. Detta är allt oftare ett uttalat syfte i EU:s projektanslag. Men när det gäller elektrifiering av fordonsflottan har olika länder kommit väldigt olika långt.

— Sverige ligger sådär till jämfört med andra länder. Här finns ett slags moment 22 där det inte finns tillräckligt många elbilar för att man ska anse det värt att bygga ut infrastrukturen, samtidigt som det inte finns tillräcklig infrastruktur, till exempel laddningsmöjligheter, för att det ska kännas helt tryggt att köpa en elbil. Samtidigt bubblar det av initiativ både här och där så ett skifte kan vara på gång, säger Linnea Johansson.

Bland de länder som kommit långt i de här frågorna finns Nederländerna och Norge, där man har satsat proaktivt på laddningsinfrastruktur. Exempel och lärdomar från dessa länder finns med i rapporten, som sammanfattar kunskapsläget och ger exempel på flera intressanta projekt i Europa kring integreringen mellan elektriska fordon och smarta elnät.

För trots att elbilarna innebär stora belastningar på elnätet så kan de också hjälpa det. Ett exempel är att använda bilarnas batterier som energilager så att de återför sparad energi till systemet när de står parkerade, eller att uttjänta bilbatterier får nytt liv som energilager på andra platser. Även smart laddning kan avlasta elsystemet genom att anpassa laddningshastigheten efter hur mycket el som finns i nätet och på så sätt balansera utbud och efterfrågan.

— Att ta del av andras erfarenheter i den här typen av europeiska projekt ger oss en bra överblick över kunskapsläget som sedan kommer till nytta vid lokala byggprojekt där Johanneberg Science Park har en roll att bidra till innovativa lösningar. Ett exempel är stadsutvecklingsprojektet Forsåker, där mobilitet och energi står högt på dagordningen och man just planerar vilka lösningar man ska satsa på att utveckla, säger Stina Rydberg, som leder Johanneberg Science Parks insats i ACCESS.

ACCESS – Advancing Communities towards low-Carbon Energy Smart Systems
ACCESS strävar efter att leverera 25 procents minskning av koldioxidutsläppen, 20 procents kostnadsreducering och en minskning av projektutvecklingstiden för smarta elnät med 30 procent.

I Europa pågår just nu övergången från centraliserade och fossilberoende system för el och värme, till mer decentraliserade system med stora inslag av förnybar el. Städer står ofta inför uppgiften att samordna den lokala övergången till produktion och lagring av förnybar energi samtidigt som nätets stabilitet bibehålls. Nordsjöregionen (NSR) är ledande på området, eftersom många nya tekniker, digitala lösningar och affärsmodeller framgångsrikt har demonstrerats här. Men när regionen nu förbereder övergången uppstår nya utmaningar relaterade till styrning, finansiering och teknikval.

Ingen enskild organisation har kompetensen eller förmågan att själva experimentera hela spektrat av tekniker, styrning och finansieringsmodeller. För att lyckas kommer de lokala myndigheterna i Amersfoort (NL), West-Suffolk Councils (UK), Malmö (SE) och Mechelen (BE) i ACCESS gemensamt utforska och demonstrera hur uppskalade tillvägagångssätt kan uppnås. Det kan handla om lokala energigemenskaper, energihandelsmodeller mellan enskilda aktörer eller lokala planeringsverktyg för samarbeten. Fyra kunskapspartners (Aarhus universitet, Johanneberg Science Park, IfM/Cambridge, VITO) kommer att bidra med expertis och struktur.

Sammantaget kommer detta att resultera i en systematisk uppskalningsstrategi som levererar tillvägagångssätt och handlingsplaner för att möjliggöra den nödvändiga övergången till ett förnybart energisystem. Strategin ska dessutom vara överförbar till andra myndigheter i respektive region.

Till ACCESS webbsida

Logo Interreg North Sea Region

För mer information, välkomna att kontakta oss!

Content
Stina Rydberg
Projektledare

Stina Rydberg

Linnea Johannsson
Projektledare

Linnea Johansson