Attraktiv innovationshub för industriell omställning i en region med spets

30 september 2020
löv i hand

Den långsiktiga vinnväxtsatsningen Klimatledande Processindustri, som drivs av Johanneberg Science Park och RISE, har nu pågått i drygt ett och ett halvt år. Klimatledande Processindustri finansieras till stor del av Vinnova och vi tog en avstämning med Göran Andersson på Vinnova för att se hur de tycker att det går för oss!

Vi står inför en gigantisk omställning där industriella processer måste förnyas för att anpassas till en förnybar och återvunnen råvarubas. Sverige har undertecknat Agenda 2030 och förbinder sig därmed att aktivt jobba för att 2-graders målet ska kunna uppnås. Klimatledande Processindustris mål är en fossiloberoende industriregion som är världsledande inom produktion av kemikalier, material och drivmedel baserade på förnybara och återvunna råvaror. Detta stärker svensk konkurrenskraft och bidrar till ett hållbart och cirkulärt samhälle.

Hur tycker ni att det går för oss i Klimatledande Processindustri? Är det något särskilt medskick ni har till oss från Vinnovas håll?
Så här långt ser det ut att gå bra för er. Ni har en intressant portfölj av projekt och ni har fått in nya medlemmar vilket alltid är ett gott tecken på att man gör intressanta saker!
Vi ser det som att ni fortfarande är i början av en lång process. Vi förväntar oss ju att ni lever upp till de ambitioner som finns i satsningen och då är ju 1,5 år bara början av en 10-årig investering från vår sida.

Vad är viktigt att tänka på för oss, nu i halvtid, för det fortsatta arbetet i Vinnväxtsatsningen?
Vi vet ju av erfarenhet att det aldrig är för tidigt att börja fundera på den långsiktiga ”affärsplanen”, och hur Vinnväxtfinansieringen kan vara en hävstång för att bygga grunden för en sådan. Det kan ju handla om att bli ännu bättre på att attrahera resurser genom europeiska eller nationella program eller att hitta sätt att få intäktsströmmar/medfinansiering från näringslivet. Det handlar alltså om att med den spets ni har i regionen göra sig till en attraktiv innovationshub i ett globalt perspektiv.

Ser ni några likheter/utmaningar processmässigt mellan de olika vinnväxtvinnarna i ”vår årgång”?
Vi känner igen det som brukar hända under de första 1-2 åren i alla generationer – det tar ett tag innan man får strukturer och processer på plats, och det uppstår alltid situationer som påverkar den ursprungliga planen. Vi tycker oss också se en stor efterfrågan på att lära av de tidigare generationerna, vilket är både bra och roligt, men inte alltid så enkelt att förmedla eftersom ni också skiljer er åt till innehåll och regional kontext.

Är det något särskilt ni ser, från Vinnovas håll, som vi i vår satsning, behöver fokusera på framåt?
Nej inte just nu – men jag tycker ni ska hålla ögon och öron öppna för vad som händer på Vinnova under hösten. Vi omorganiserar och det kommer att påverka våra arbetssätt och hur vi utformar våra insatser framöver inom hela vår verksamhet, inte bara inom Vinnväxtprogrammet. Men en sak är jag övertygad om – det kommer inte att bli mindre fokus på satsningar som fokuserar på hållbarhet och Agenda 2030, så där tror jag att ni har goda möjligheter att komma upp med nya spännande idéer med er Vinnväxtmiljö som bas!

Hanna Paradis, du är Processledare i Klimatledande Processindustri och också relativt ny på posten, hur ser du att vi utvecklar satsningen framåt?
Omställningen är högt prioriterad hos våra medlemsföretag i Västsvenska Kemi- och Materialklustret, omställningen sker nu. Jag tycker att det är jättebra att Vinnova och regionen är så drivande i de här frågorna, för vi måste se till att ny teknik och innovationer hittar vägen till marknaden. I det perspektivet är den här satsningen en bra plattform, eftersom vi samlar aktörer som kan göra omställningen praktiskt möjlig.

Klimatledande Processindustri är finansierad av Vinnova och Västra Götalandsregionen och koordineras av Johanneberg Science Park genom och RISE. Klimatledande Processindustri baseras på Västsvenska Kemi- och Materialklustrets verksamhet och medlemmar.

Läs mer 

Content

För mer information;

Hanna Paradis, Processledare Klimatledande Processindustri och Verksamhetsansvarig för Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 766 11 31 06
Skicka e-post
LinkedIn