Att leda kollaborativ innovation

8 april 2019
Jane Webb, Chalmers

När en grupp människor från olika organisationer samlas för att utforska nya möjligheter eller att utveckla nya produkter, tjänster eller affärslösningar, går de in i en process kallad kollaborativ innovation. Trots att motivationsnivån vanligtvis är hög, så präglas processen även av osäkerhet - vilket gör det utmanade att leda denna typ av arbete. Genom att studera två pågående kollaborativa innovationsprocesser har KIVI-projektet utvecklat teoretisk kunskap och praktiska verktyg.

– Forskare målar ibland upp en bild av kollaborativ innovation som en process där organisationer kommer överens om att arbeta tillsammans och sedan bara sätter igång och levererar. Det vi har lärt oss under KIVI-projektet är givetvis att det inte är så det går till. Människor har massor av bra idéer för vad de vill åstadkomma tillsammans, men det krävs noggrann samordning för att faktiskt få dessa idéer att bli verklighet. Det vi har undersökt är vad denna typ av samordning innebär, säger Jane Webb, doktorand vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers.

Jane Webb och hennes kollega, professor Susanne Ollila, har använt aktionsforskning för att utforska de kollaborativa innovationsprocesserna i två Göteborgsbaserade samarbetsprojekt; ElectriCity och Positive Footprint Housing. Metoden innebär att forskare och praktiker arbetar nära varandra. I KIVI-projektet skedde ett samarbete mellan forskarna och samordnarna för de båda exempelprojekten, men även Johanneberg Science Park, Riksbyggen och Volvo.

– Det har varit en verklig förmån att få jobba så nära praktikerna och att lära sig tillsammans med dem, säger Jane Webb. Båda fallen handlar om väldigt olika organisationer som samlas trots att de inte vet exakt varför de samlas och vad de kan förvänta sig av de andra organisationerna. Båda partnerskapen är utforskande till sin natur, men båda har också en stark vilja och tro på att något bra kommer att komma ut ur samarbetet. Ledarskapsutmaningen blir att hjälpa alla dessa olika människor att förstå vad partnerskapet verkligen handlar om och att leda dem genom osäkerheten så att de utvecklar aktiviteter som gynnar både dem och deras organisationer.

Medan praktikerna har utvecklat en uppsättning praktiska verktyg har Jane Webb och Susanne Ollila identifierat tre "sfärer" inom kollaborativ innovation som kännetecknas av de mycket olika relationerna mellan organisationer; lärande, leverans och medlemsorganisationernas sfärer.

Lärandesfären utgörs av den initiala utforskande fasen av en kollaborativ innovationsprocess. Här samlas människor på en jämlik nivå och engagerar sig i ömsesidigt lärande. Den andra sfären har att göra med leveransfasen. Den har mycket gemensamt med vanlig projektledning, men omfattar här flera organisationer i samverkan. Den tredje och sista sfären syftar till vad de olika organisationerna tar med sig till den kollaborativa innovationsprocessen - hur de organiserar sig internt för att bemanna deltagandet i den kollaborativa innovationsprocessen, vilka olika uppsättningar av normer, roller och ansvar som finns samt vilka olika mål man har med deltagandet.

– Vår slutsats är att det är viktigt att förstå att det finns väldigt olika typer av relationer inom ramen för kollaborativ innovation. Som ledare måste du tydligt definiera syftet med olika möten eller grupper - handlar det om att lära av varandra eller är vi i en leveransfas där vi måste klargöra vem som driver vilken aktivitet? En kollaborativ innovationsprocess kommer att upplevas annorlunda jämfört med att leverera projekt inom den egna organisationen. Kollaborativ innovation kräver mycket mer ansträngning för att verkligen fastställa vem som vill vara involverad och att se till att deltagarna sedan lever upp till de förväntningar som andra ställer på dem.

KIVI-projektet är ett samarbete som letts av Johanneberg Science Park och finansierats av Vinnova, tillsammans med ChalmersEcoplanRiksbyggenoch Volvo. Projektet genomfördes mellan 2016 och 2019. Under slutseminariet den 11 april 2019 kommer den teoretiska studien samt de praktiska verktygen att presenteras.

Content

För mer information, kontakta:

Björn Westling, Chef SME-kontakter

+46 708 75 48 63
Skicka e-post
LinkedIn