​Aktiv upphandling kan ge liknande klimatpåverkan från stommar av betong och trä

10 mars 2017

Betongstommar kan ha en klimatpåverkan i samma nivå som en stomme av trä, förutsatt att aktiva val görs vid upphandlingen. Detta visar en livscykelanalys som gjorts av experter vid forskningsinstitutet RISE. Genom att ställa krav i upphandlingen kan nu Riksbyggen bygga Brf Viva i Göteborg med klimatsmarta betongstommar.

Bygget av Brf Viva på Guldheden i Göteborg pågår just nu för fullt. I dagarna har också den livscykelanalys blivit klar som visar att det finns stor potential att minska den klimatpåverkan som uppstår under betongstommarnas tillverkningsprocess. Livscykelanalysen, som gjorts inom ramarna för Positive Footprint Housing, presenteras i rapporten ”Miljövärdering av olika stomalternativ”. Riksbyggen har använt resultaten från Livscykelanalyserna och utifrån det ställt krav på hur betongen ska produceras.

– Vi fick ett positivt gensvar från branschen på vår kravspecifikation vilket resulterade i ett nytt betongrecept. Det nya betongreceptet kan komma att förändra synen på byggandet med betong samt är ett mycket bra exempel på hur vi som byggherrar kan ta vårt ansvar för att utveckla ett mer hållbart byggande genom att ställa krav, säger Anders Johansson, projektchef för Brf Viva.

Att bygga flervåningshus med trästommar har fått stor uppmärksamhet i medierna under senare tid. Riksbyggen bygger hus både med stomme av trä och betong. Rapporten är en del av förprojekteringen inför byggandet av Brf Viva och man har funnit att skillnaderna i klimatpåverkan är små mellan alternativen trä och betong.

– Vi behöver ha kunskap kring hur vi kan ställa krav på bäst sätt för att uppnå maximal miljönytta oavsett vilket material vi väljer. Att få fram ett bra underlag kring detta ger en stor potential att nå minskad miljöpåverkan, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

RISE livscykelanalytiker har i rapporten analyserat klimatpåverkan från trästomme och betongstomme i ett 100-års perspektiv.

– Genom att ställa krav tidigt i byggprocessen går det att minska miljöbelastningen, säger Eva-Lotta Kurkinen, expert på byggnadsfysik vid RISE.

Vid upphandlingen ställdes krav på en maximal gräns för bindemedel i betongen samt att en stor del av bindemedlet består av flygaska.

– Askan är ett så bra bindemedel att det till stor del ersätter cementklinker som står för huvuddelen av betongens klimatpåverkan, säger Eva-Lotta Kurkinen.

Det ställdes också krav på redovisning av miljöpåverkan från armering, där bland annat andel återvunnet stål ska redovisas.

Eva-Lotta Kurkinen betonar att det är viktigt att välja stomme från fall till fall.

– Husens placering och transportbehovet är ett par saker som påverkar. Det går inte att göra några generella rekommendationer utan varje bygge måste specialgranskas, säger hon.

Läs mer om Brf Viva

Ladda ner Energi och klimateffektiva byggsystem: Miljövärdering av olika stomalternativ

För mer information:

Karolina Brick, miljöchef Riksbyggen, 070-291 54 47
karolina.brick@riksbyggen.se

Anders C Johansson, projektchef Brf Viva, Riksbyggen, 031-704 68 56
Anders.c.johansson@riksbyggen.se

Eva-Lotta Kurkinen, RISE, 010-516 51 77,
eva-lotta.kurkinen@ri.se

Otto During, CBI Betonginstitutet, 010-516 68 74
otto.during@ri.se

Peter Selberg, Johanneberg Science Park, Forskningsstrateg Positive Footprint Housing, 0730 57 26 25
peter.selberg@johannebergsciencepark.com

Positive Footprint Housing är tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar får sin första praktiska tillämpning i Riksbyggens Brf Viva, med 132 bostäder i Guldheden, intill Chalmersområdet i Göteborg. Projektet är initierat av Riksbyggen i samverkan med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE - Research Institutes of Sweden.