ACCESS: Att utforska det okända i en känd kontext

9 april 2021
energy grid

Målet är tydligt: EU ska bli klimatneutralt till 2050. Hur man ska uppnå en ekonomi med nettonollutsläpp av växthusgaser är däremot inte lika entydigt. Enligt EU-kommissionens officiella webbplats kommer ”alla delar av samhället och ekonomin att ha en roll att spela”. Med tanke på att energiomställningen kan ha en avgörande inverkan när det gäller att begränsa klimatförändringen, kan projekt som ACCESS spela en viktig roll för att uppnå resultat.

Det finns inte en enskild lösning för att nå ett så ambitiöst och viktigt mål, men ”alla måste bidra på sitt sätt”, säger Stina Rydberg, projektledare på Johanneberg Science Park och en av medlemmarna i ACCESS-projektgruppen.

Alla har olika erfarenheter och kunskaper, och att ta till vara dessa i nya initiativ har visat sig vara framgångsrikt inom innovation och när man testar nya lösningar. Med det sagt, bör man förstås våga förnya sig även på okända områden, men då också säkerställa att det finns kunskap och resurser såväl internt som externt, fortsätter Stina Rydberg.

För att maximera effekten och resultatet av ACCESS-projektet har Johanneberg Science Park under januari och februari 2021 genomfört intervjuer med de fyra pilotorterna (Amersfoort, Malmö, Mechelen, West Suffolk Council) och diskuterat framstegen i deras respektive pilotprojekt. Genom att identifiera framgångsfaktorer och hinder efter halva projekttiden kan deltagarna förhoppningsvis bättre tackla utmaningarna de möter på ett så tidigt stadium att det är möjligt att åstadkomma en verklig förändring.

Utbytet av bästa praxis och lärdomar mellan pilotorterna kommer också att förbättra samverkan mellan intressenterna. Ingen enskild organisation har expertis eller kompetens för att på egen hand experimentera med ett brett spektrum av teknologier och styrnings- och finansieringsmodeller.

– Eftersom en aktör inte själv kan vara bäst på allt är det viktigt att pilotorterna och projektdeltagarna kompletterar varandra utifrån sina styrkepositioner, kommenterar Stina Rydberg.

– När det handlar om innovativa projekt är det övning som ger färdighet, konstaterar Linnea Johansson, även hon projektmedlem och projektledare vid Johanneberg Science Park.

– Unika utmaningar behöver unika lösningar, tillägger Stina Rydberg, så de viktigaste lärdomarna för respektive ort kommer att skilja sig åt, beroende på deras utgångspunkt. Oavsett, kan följande slutsatser vara tillämpbara för alla:

Agera tidigt – tidsaspekten är viktig:

  • Säkra resurser och kunskaper från början, eller lägg tid och pengar på kompetensutveckling i ett tidigt stadium, så att det finns händer och huvuden tillgängliga för projektet.
  • Inkludera gröna lösningar på planeringsstadiet så att deras kvaliteter kan redogöras för när sådana aspekter är viktiga.
  • Gör intressenterna delaktiga från början – både de uppenbara och mindre uppenbara – och bygg upp långsiktiga relationer med dem.

Tydlig kommunikation är viktig:

  • Definiera tydliga interna processer för intressentengagemang och uppgiftsfördelning.
  • Den kunskap och information som behövs för att utföra olika uppgifter måste vara lättillgänglig för aktörerna
  • Ha kontakt med intressenterna i varje steg på vägen, och stäm av att det råder samsyn om projektmålen.

Sist, men inte minst:

– En förändring av ett projekt längs vägen behöver inte vara ett misslyckande utan bör snarare ses som en modig och klok anpassning av ambitioner och mål till den rådande situationen eller ändrade förhållanden, avrundar Linnea Johansson.

ACCESS

ACCESS ger städer möjlighet att samordna lokala intressenter för att stödja och investera i övergången till Europas energisystem. Partners: Städerna Amersfoort, West-Suffolk Councils, Malmö och Mechelen samt Aarhus University, Johanneberg Science Park, IfM ECS, VITO. Finansiering från North Sea Region. Läs mer

Access Logo

Content