Förgasning av plastavfall

bild

Projektet Förgasning av plastavfall handlar om hur man kan använda plastavfall som råvara för att tillverka ny plast och/eller andra kemiprodukter/fordonsbränsle. Under vintersäsongen 2016/2017 har tester genomförts i Chalmersförgasaren. Testerna utvärderas och kompletterande tester planeras att utföras vintersäsongen 2017/2018.

Content

Projektet handlar också om att undersöka förutsättningarna för ett så kallat "plastreturraffinaderi". En tidigare studie handlade om att pyrolysera, det vill säga förgasa, allt tillgängligt plastavfall i Sverige som inte passar för mekanisk materialåtervinning. Det här projektet handlar om att bryta ner plasten i mindre beståndsdelar som sedan byggs upp till ny plast eller andra kemimaterial/fordonsbränslen.

Vad innebär projektet?
Projektet handlar om att utnyttja plastavfall som inte passar till mekanisk materialåtervinning när man tillverkar andra produkter av befintlig returplast. Avfall är komplext att återvinna eftersom det finns många olika sorters avfallsströmmar. Ett exempel är plastförpackningar som inte går att återvinna mekaniskt, för att de består av många olika sorters plast som inte kan återvinnas mekaniskt på samma sätt. Andra strömmar är plastavfall som följer med de vanliga soporna till energiåtervinning i våra avfallsförbränningsanläggningar, industriella avfallsströmmar, plastfraktioner från återvinning av uttjänta bilar, med mera.

Projektet testar förgasning av olika plastavfallsfraktioner på den så kallade ChalmersförgasarenSyftet är bland annat att studera sammansättningen av gasströmmarna som bildas vid förgasningen. Genom att genomföra dessa experiment lär vi oss mer om hur ett plastreturraffinaderi skulle kunna fungera och optimeras.

I projektet tittar vi också på hur en affärsmodell för ett returraffinaderi skulle kunna se ut. Det gäller båda att investera i och bygga anläggningen, men också att driva den. I projektet undersöks också vad man gör och hur man går tillväga i andra länder. I Kanada har man redan startat en anläggning som förgasar blandat avfall inklusive plastavfall. Man planerar en liknande anläggning i Rotterdam, Nederländerna.

I Almedalen 2017 och i Sveriges Riksdag i oktober 2017 presenterade vi idén utifrån Precrest, den studie som gjordes 20XX. I studien studeras bland annat effekter på fossila koldioxidutsläpp vid utvecklingen av ett plastreturraffinaderi. Företag är i behov av mer återvunnen plast av rätt kvalitet till sina produkter, och med hjälp av ett plastreturraffinaderi kan stora volymer återvunnen plast produceras. Electrolux använder till exempel redan en del återvunnen plast i sina produkter. Syftet med dessa seminarier och möten är att öka kunskapen om behovet av ett returraffinaderi och vilka politiska styrmedel som behövs för att utveckla ett plastreturraffinaderi.

Varför är projektet viktigt?
Genom att hitta nya sätt att använda återvunnet plastavfall kan vi minska de fossila utsläppen av koldioxid. Förgasning av plastavfall skulle bidra till att skapa cirkulära flöden av plast och på så sätt kunna materialåtervinna all plast.

Har någonting varit överraskande eller svårt i projektet?
För att projektet ska fungera i stor skala behövs ökad tillgång till plastavfall, alltså ökad mängd plast som återvinns. Vi måste också få ekonomi i projektet och de politiska styrmedlen måste vara de rätta och långsiktiga. Vilka som är de rätta politiska styrmedlen fortsätter vi nu att diskutera med politiker, myndigheter, och industriparter.

Klusterledare

Lars Josefsson, Klusterledare - Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 708 33 05 82
Skicka e-post
LinkedIn