GROT - grenar och toppar som råvara till kemikalier och flytande bränsle

bild

Grenar och toppar (GROT) är det spill som återstår efter slutavverkning av skog. GROT är en förstudie med målet att skapa förutsättningar för en ekonomiskt hållbar process och ta till vara på hela det avverkade trädet. Syftet är att skapa en förenklad massaprocess med färre antal processteg och lågt energibehov.

Content

Vad innebär projektet?
För att kunna ställa om från ett fossilbaserat samhälle till ett fossiloberoende, behövs stora mängder biomassa där skogsråvaran är ett naturligt val i Sverige. Det är troligt att vi kommer se en brist på skogsråvara framöver, och det är därför nödvändigt att tänka nytt, tänka resurseffektivt och titta på hur lågvärderade restströmmar från skogen kan tas tillvara på ett effektivt och hållbart sätt. 

I dag utnyttjas grenar och toppar som biobränsle i värmepannor och genererar ca 10 TWh. Det är dock möjligt ur ett ekologiskt perspektiv att ta öka användningen av grenar och toppar, upp mot motsvarande cirka 80 TWh.

Om man istället för att elda grenarna och topparna tar vara på vedpolymererna genom separation i olika kemiska processteg, kan råvaran uppgraderas från enbart energiinnehåll till att bli byggstenar i kemikalier, material och flytande bränslen.

Hur går vi till väga?
Dagens massabruk är utvecklade för att producera cellulosafiber med goda styrkeegenskaper som huvudprodukt. Detta innebär till exempel att svavel måste tillsättas som kokkemikalie. Det behövs också energikrävande indunstningssteg.

Studiens fokus är att ta fram vedpolymerer (cellulosa/hemicellulosa och lignin), som sedan kan bli kemikalier och biobränsle. Fokus är att utveckla effektiva, förenklade processteg utifrån biomaterialets sammansättning och de olika komponenternas egenskaper, istället för att fokusera på att ta fram pappersmassa med bästa möjliga styrkeegenskaper.

Verksamhetsansvarig

Caroline Löfgren, Klusterledare och verksamhetsansvarig Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 702 11 15 07
Skicka e-post
LinkedIn