Medlemmar och finansiärer i Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Medlemmar och finansiärer

Inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverkar aktörer från näringslivet, akademi/institut och det offentliga med den övergripande ambitionen att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i Västra Götalandsregionen.

Content

En förutsättning för att lyckas med en hållbar kemi är att samla representanter från näringsliv, akademin, institut och offentliga parter – vilka möts i klustret.

Västsvenska Kemi- och Materialklustrets fem fokusområden:

Vi har pekat ut följande områden som särskilt viktiga för att nå målet att bli fossiloberoende 2030. Dessa är; 
- Förnybara råvaror till kemi- materialprodukter samt fordonsbränslen
- Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
- Material
- Resurs- och energieffektivitet
- Återvinning

Klustret driver dessa frågor genom att delta i eller arrangera seminarier, företagsträffar, möten med beslutsfattare samt genom att initiera eller delta i innovations- och utvecklingsprojekt. Det sker även samverkan med aktörer utanför klustret samt andra kluster i Sverige och Europa.

Som medlem i Västsvenska Kemi- och Materialklustret får man, utöver ett nätverk av olika aktörer, möjlighet att initiera och driva centrala frågor och projekt. Vill du gå med? Läs mer här.

Västsvenska Kemi- och Materialklustret - Samverkan för Västsveriges fossiloberoende
Adven, AGA, Akzo Nobel, Bilfinger, Borealis, Business Region Göteborg, Chalmers, Chalmers Industriteknik, Confidere, Cowi, EcoBizz, Gladium, Göteborg Energi, Hansson & Friborg, Hogia, Högskolan i Borås, Inovyn, Liquid Wind, IVL Svenska Miljöinsitutet, Johanneberg Science Park (värdorganisation), Lysekils kommun, Neste, Nortons Holdings, Nouryon, Preem, Perstorp, Profu, Renova, RISE, Scandinavian Enviro Systems, Siemens, Stena Metall, Stenungsunds kommun, Swedegas, Swerea, Södra, Västra Götalandsregionen. 

Finansiärer:
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Tillväxtverket