Nätverket Återbruk Väst

Återbrukbart byggmaterial

Johanneberg Science Park har sedan september 2021 tagit över värdskapet för nätverket Återbruk Väst som arbetar för att öka erfarenhetsutbytet kring praktiskt återbruk i byggsektorn. Återbruk är avgörande för byggbranschens omställning till att bli mer hållbar och cirkulär. Med värdskapet tar Johanneberg Science Park avstamp i flera genomförda insatser som syftat till att skapa konkreta förutsättningar för branschen att ställa om.

Content

Idag slängs enorma mängder fönster, brädor, tegel, inredning och andra byggvaror som inte är uttjänta. Om byggsektorn i högre utsträckning skulle använda sig av återbruk i både renovering och nyproduktion skulle utsläppen från byggsektorn (som står för en femtedel av Sveriges totala utsläpp) minska avsevärt.

Sedan ett par år har projektet Återbruk Väst genomförts med aktörer i Göteborg med omnejd i form av ett utvecklingsprojekt. Arbetet har varit långtgående och konstruktivt. Fallstudier har synliggjort brister i återbrukskedjan som genom Återbruk Väst har åtgärdats, till exempel att skapa ett mellanlager för återbrukade produkter. I våras slog Mölndals Stad upp portarna till ett återbrukslager på Kikås avfallsanläggning. Från och med hösten 2021 kommer Återbruk Väst nu att drivas som ett lokalt nätverk inom ramen för Centrum för cirkulärt byggande.

— Vi ser ett stort behov i branschen av erfarenhetsutbyte och lärande kring återbruk i byggsektorn och ser fram emot att fortsätta driva återbruksarbetet i Västsverige. Vi kommer fortsätta att samarbeta med CC Build. Styrmedel, nya upphandlingsmodeller och erfarenhetsutbyte är exempel på vad som behövs för att ytterligare driva på återbruksarbetet i hela byggsektorn. Fler aktörer behöver gå samman för att gemensamt sätta mål för storskaligt återbruk i byggsektorn, för att trycka branschen framåt. Vi kommer fortsätta driva det långsiktiga arbetet, nätverksträffar, studiebesök, med mera! På Johanneberg Science Park har vi en stark näringslivskoppling och nätverk som vi ser fram emot att mobilisera, säger Peter Selberg, Johanneberg Science Park.

Nätverket kommer träffas cirka två gånger per säsong. Vi kommer bland annat fokusera på att förbättra oss att argumentera för ökat återbruk, samt, besöka genomförda återbruksprojekt i studiebesök. Vi har också sett behov av att behandla upphandlingstexter så att utförare och beställare får en ökad förståelse för varandra. 

Relaterade länkar:

Information om Återbruk Väst: https://ccbuild.se/samverkan/aterbruk-vast/
Kontaktuppgifter Återbruk Väst: https://ccbuild.se/samverkan/lokala-kluster/
Länk till Kikås avfallsanläggning: (länk - https://ccbuild.se/nyheter/nu-finns-ett-lager-for-aterbrukade-byggprodukter/).
Marknadspotentialen för återbruk omkring Göteborg, som baserades på fallstudierna https://www.ivl.se/publikationer/publikationer/potential-effekter-och-erfarenheter-fran-aterbruk-i-bygg--och-fastighetssektorn-fran-den-lokala-samverkansarenan-i-goteborgsregionen-aterbruk-vast.html

Vill du också vara med i nätverket Återbruk Väst? Kontakta:

Peter Selberg , (Föräldraledig) Forskningsstrateg Positive Footprint Housing och samordnare Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om

+46 730 57 26 25 peter.selberg@johannebergsciencepark.com LinkedIn