Klimatledande Värdekedjor

Värdekedjor

I insatsområdet Klimatledande värdekedjor fokuseras på material- och produktutveckling från produktion till slutkund. Här hanteras också frågeställningar som handlar om att komma förbi potentiella hinder runt bl.a. affärsmodeller, lagstiftning och styrmedel. Ett policylab kommer etableras. Nedan presenteras projekt inom insatsområdet.

Content

Standarder och certifieringar för massbalansprincipen

Kartläggning av befintliga standarder och certifieringar som rör massbalanskonceptet. Dessa testas och utvärderas mot befintliga standarder och certifieringar för några olika testcase, bl.a. inom kemiindustrierna i Stenungsund. Projektet syftat till att skapa en ökad förståelse för och relevant användning av massbalanskonceptet med syfte att underlätta övergången till användning förnybara eller återvunna råvaror i befintliga processer. 

Här kan du ta del av slutrapporten: Standards and certification schemes related to the mass balance approach

Värdekedjeanalys biokomponenter för lim och färg

Projektet kartlägger värdekedjor för färg och lim samt utreder hur kostnadsökningen fortplantar sig i dessa då biobaserade råvaror används. Värdekedjorna analyseras genom identifiering av viktiga nyckelfaktorer och barriärer hos olika parter i värdekedjan, t.ex. prissättning, policyfrågor, lagar, massbalans och upphandlingskrav. Syftet är att bidra till en högre grad av förståelse för marknaden och ta fram underlag till fortsatt arbete mot mer biobaserade färg- och limprodukter.

Här kan du ta del av projektets slutrapport på svenska:
Slutrapport - Värdekedja LimFärg, svenska.pdf
Read the project's final report in English: Final report - Value chain adhesives and paint.pdf

För frågor om projekten, kontakta:

Elin Hermansson, Insatsområde Klimatledande Värdekedjor

+46 738 17 17 65 elin.hermansson@johannebergsciencepark.com