Klimatledande Processteknik

Processteknik

I insatsområdet Klimatledande processteknik fokuseras på att utveckla nya tekniker och metoder för miljöanpassade och resurseffektivare processer genom industriell elektrifiering. Nedan presenteras projekt inom insatsområdet.

Content

Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige

Västsverige med sin stora koncentration av (process-)industrier står för en betydande del av Sveriges klimatutsläpp. Samtidigt finns en stor medvetenhet och en önskan att bidra till såväl Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp, som till infriandet av Parisavtalet. En samlad bedömning är att de tekniska förutsättningarna finns och det geografiska läget (nära Norges planerade lagringsplatser) för CCS/CCU är bra, men att stora investeringar krävs, särskilt när det gäller infrastruktur för att möjliggöra CCS som ett steg på vägen mot nettonollutsläpp.

Syftet med kartläggningen är att bidra långsiktigt till att åstadkomma nettonollutsläpp i Västsverige genom att öka kunskapen kring möjligheter till offentlig finansiering för bland annat infrastruktur för infångning, transport och lagring av koldioxid. Genom att öka kunskapen kring finansieringsmöjligheter och samverkan mellan befintliga projekt och mellan ett stort antal olika aktörer, är målet att underlätta för flera västsvenska industrier att söka och erhålla offentlig finansiering, exempelvis för infrastruktur för infångning och transport av koldioxid till en stor hamn, för användning eller slutförvaring.

Projektet pågick mellan hösten 2020 till mars 2021. 

Här kan du ta del av slutrapporten.

Deltagande parter

Rise, Chalmers och Chalmers Industriteknik (projektledare).

Vill du veta mera?

Här kan du också se webinariet "Västsverige visar vägen för effektiv och storskalig CCS" från 12 mars, där Simon Harvey från Chalmers och Hanna Tornevall från Chalmers Industriteknik berättar om kartläggningen (36 minuter in i sändningen)

 

Vätgas på västkusten

Syftet med projektet är att kartlägga tänkbara scenarier för det framtida behovet av koldioxidneutral vätgas på västkusten. Projektet avser utreda vätgasinfrastruktur kopplat till elnätsinfrastruktur och identifiera utmaningar som kräver regional samordning. Projektets resultat syftar till att tjäna som underlag för vidareutveckling av en samordnad strategi kring vätgas för industri-, kraft- och värmesektorn på västkusten.
Projektet pågår mellan 2021-03-01 – 2021-11-31.

Deltagande parter
Adesso BioProducts, Borealis, Chalmers, Göteborg Energi, Inovyn, Linde Gas AB, Perstorp, Preem, Nordion Energi, Nouryon, Rabbalshede Kraft, RISE, Siemens Energy, St1, Vattenfall.

Omvärldsanalys: Möjligheter och hinder med P2X inom Västsvenska kemi- och materialklustrets processindustrier.
 

Ta del av resultatet här! Möjligheter och hinder P2X

Cost/Benefit Analysis for implementation of digitalization /RTO technology at MEVA Energy (20191031-20200331)
 

Syfte och mål med projektet är att ge kunskap om och illustrera potentiella värden med implementering av state-of-the-art-digitalisering för de organisationer inom Västsvenska Kemi- och Materialklustret som ännu inte implementerat (avancerad) digitalisering. Detta görs i detta fall genom en fallstudie. I projektet genomförs en kostnads-/nytto-analys för implementering av state-of-the-art-digitalisering i MEVA:s produktionsanläggning. Om kostnad-/nytto-analysen faller väl ut, kommer ett nytt projekt med fokus på implementering av state-of-the-art digitalisering vid MEVA, att formuleras och sökas finansiering för.

Här kan du läsa slutrapporten: Cost/Benefit Analysis for implementation of digitalization /RTO technology at MEVA Energy

Regional överskottsvärme – fortsättningsstudie (pågick februari-augusti 2019)

Syftet i projektet är att göra en sammanställning och kvalitetsgranskning av tillgången på restvärmeflöden hos Borealis och Perstorp inom Stenungsundsklustret. Målet är att få fram en aktuell restvärmepotential med hänsyn tagen till de senaste årens utveckling. Arbetet med att ta fram en förnyad bedömning av aktuell restvärmepotential har bedrivits i nära samarbetet med berörda industrier eftersom aktuell data behövs. Chalmers Industriteknik (CIT Industriell Energi) har varit huvudsaklig utförare med stöd av Chalmers (Simon Harvey, Energiteknik). Inga nya mätningar har genomförts, utan data har samlats från berörda företag samt jämförs med tidigare studier. En referensgrupp bestående av Perstorp, Borealis och Göteborg Energi har funnits.

Här kan du läsa slutrapporten: Regional_överskottsvärme_slutrapport_190827 (003).pdf

 

För frågor om projekten, kontakta:

Maria Edvall, RISE, Insatsområde Klimatledande Processteknik

0702-642816 maria.edvall@ri.se