Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Västkust

26 medlemmar i samverkan för ett fossiloberoende Västsverige.

Content

Inom det Västsvenska Kemi- och Materialklustret samverkar aktörer från näringslivet, forskningssidan och det offentliga med den övergripande ambitionen att bidra till en hållbar utveckling och tillväxt. Sedan 2016 är Johanneberg Science Park värdorganisation för klustret.

Syftet med klustret är att utveckla och stärka samarbetet mellan de deltagande parterna, samt att initiera innovations- och utvecklingsprojekt inom prioriterade områden. Det ligger en styrka i sammansättningen av parter inom klustret, vilket möjliggör branschöverskridande samarbeten. Här samlas aktörer från kemi-, energi- återvinnings- och skogsbranschen. Här finns också hela värdekedjan samlad, med representanter för näringsliv, akademin, institut och offentliga parter - vilket vi menar är en förutsättning för att lyckas med en hållbar kemi.

Fyra fokusområden
Västsvenska Kemi- och Materialklustret driver frågor som är knutna till infrastruktur, teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad. Man har prioriterat fyra fokusområden, som alla styr mot en biobaserad ekonomi, genom innovations- och teknikutveckling samt kunskapsuppbyggnad:
• Förnybara råvaror till kemi- och materialprodukter samt fordonsbränslen
• Resurs- och energieffektivitet
• Återvinning
• Kompetensutveckling och kompetensförsörjning

Klustret driver dessa frågor genom att delta i eller arrangera mötesplatser som seminarier, företagsträffar, möten med beslutsfattare samt genom att initiera eller delta i innovations- och utvecklingsprojekt. Det sker även samverkan med aktörer utanför klustret samt andra kluster i Sverige och Europa.

Rapport - sammanställning och analys av energirelaterade samarbetsprojekt mellan Chalmers och olika delar av det Västsvenska Kemiklustret. 
Framtagen på uppdrag av Chalmers

Medlemmar AGA, Akzo Nobel, Bilfinger, Borealis, Business Region Göteborg, Chalmers, Cowi, Gladium, Göteborg Energi, Hogia, Inovyn, IVL Svenska Miljöinsitutet, Johanneberg Science Park (värdorganisation), Lysekils kommun, Neste Jacobs, Preem, Perstorp, Renova, Scandinavian Enviro Systems, Siemens, Stena Metall, Stenungsunds kommun, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedegas, Swerea, Södra, Västra Götalandsregionen.

Finansiär
Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket

#vkmk

Kontakta

Caroline Löfgren, Projektkoordinator - Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 702 11 15 07
Skicka e-post
LinkedIn

Kontakta

Lars Josefsson, Klusterledare - Västsvenska Kemi- och Materialklustret

+46 708 33 05 82
Skicka e-post
LinkedIn