Rapport från förprojekt

Höst i Slottsskogen

Det är möjligt att bättre planera och genomföra skötseln av utemiljö baserat på ett bättre underlag som smarta mätsystem kan leverera. Den slutsatsen drar Sveriges Lantbruksuniversitet i sitt förprojekt till Hållbara Smarta Parker. Framåt vill man fortsätta studera möjligheterna utifrån verksamhetsanpassning.

Content

Testbädd Hållbara Smarta Parker - förprojekt
Författare: Anders Kristoffersson

Läs rapporten här

Abstract

Betydelsen av utemiljön i städerna ökar i takt med att allt fler flyttar in till dessa. Förtätningen som sker för att spara god åkermark och öka nyttan av teknisk infrastruktur och transportsystem skapar ett ökat tryck på de gröna ytor som återstår. Att dessa ger bästa möjliga utbyte är avgörande och med de möjligheter som ny teknik öppnar för kan utbytet öka tack vare ny teknik och nya metoder – inte minst inom informationsteknik med nya sensorer för kontinuerlig mätning av tillstånd i mark, vegetation, maskiner mm. Med utgångpunkt i dessa förutsättningar initierade Johanneberg Science Park (JSP) en testbädd med namnet Hållbara Smarta Parker där syftet är att skapa en tvärfunktionell, öppen och innovativ demonstrationsarena. Genom tidigare samarbete med SLU i Alnarp har JSP bjudit in SLU att medverka vid uppbyggnaden av testbädden. Movium partnerskap finansierar tillsammans med medverkande parterna Göteborgs Stad och Husqvarna detta förprojekt som är en del arbetet med sikte på att skapa förutsättningar för en mer hållbar, effektiv och kvalitativ förvaltning av grönytor, via introduktion av ny teknik och nya metoder. I detta projekt har den överordnade forskningsfrågan varit: Är det möjligt att bättre planera och genomföra skötseln av utemiljö baserat på ett bättre underlag som smarta mätsystem kan leverera? Denna har vi bottnat i det faktum att det idag finns tillgång till digital information om utemiljö i öppna källor av olika slag och dessa kan kombineras med information som registreras i anslutning till de maskiner som används i skötselarbetet. Dessa båda datakällor kan kombineras för att få en bättre bild av hur skötselbehovet ser ut baserat på registrerade data som grund för planering och utförande av skötseln. Med en ökande tillgång till olika typer av registrerad digital information från olika aktörer kommer det att bli möjligt att i högre grad låta skötseln styras av de skötselbehov som registrerats digitalt. Att bättre mäta och registrera digital information om utemiljön är ett nytt område där forskning ännu inte bedrivits när det gäller skötsel av utemiljö. I förprojektet har vi arbetat med identifiering av tillgängliga data och hur dessa kan presenteras, identifiering av önskvärd information och hur denna kan presenteras. Vi har gjort en undersökning av tillämpningar från andra sammanhang att lära av och sammanställt insamlad data inför en avslutande workshop för gemensam utformning av innehåll och uppläggning av fortsatt arbete. Baserat på förprojektet har vi dragit slutsatsen att det är möjligt att bättre planera och genomföra skötseln av utemiljö baserat på ett bättre underlag som smarta mätsystem kan leverera. Vi vill fortsätta utveckla dessa möjligheter på det sätt som beskrivs i rapporten och den ansökan som skickats in till Movium Partnerskap på SLU i Alnarp. Givet verksamheten som idag bedrivs inom ramen för Testbädden Hållbara Smarta Parker vill vi i ett huvudprojekt studera kopplingen till verksamheten i högre grad än tekniklösningar. Detta eftersom verksamhetsanpassningen framstår som central för att lyckas väl med att dra nytta av de nya möjligheterna som tekniken erbjuder.

Hållbara Smarta Parker

Öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden...

Varför behövs testbädden?

Testbädd - en väg till innovativa och effektiva lösningar ...

Vill du vara med?

Nu välkomnar vi dig som har idéer på hur vi tillsammans kan utveckla framtidens hållbara grönytor. En möjlighet att prova nya saker, testa idéer och n...

Fokusområden: hållbarhet, effektivitet, rekreationsvärde

Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbela...

Innovationsprojekt

Just nu pågår en mängd aktiviteter för att testa och utveckla lösningar som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan. D...

Partners och kontaktpersoner

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, akademi och näringsliv....