Projekt

traktor

Ett axplock av några projekt är nu igång. Här testas och utvecklas lösningar som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan.

Content

NordicPATH - hälsa och välbefinnande

Det internationella forskningsprojektet NordicPATH syftar till att förbättra luftkvaliteten i stadsmiljöer. Nu gör NordicPATH ett delprojekt inom Hållbara Smarta Parker. Projektet ska kartlägga hur parken används, hur luftkvaliteten varierar i parken, samt undersöka besökares åsikter och önskemål om parkens nuvarande och framtida utformning. 

Samarbetsparter: Miljöförvaltningen, Park- och naturförvaltningen,, IVL Svenska miljöinstitutet 
Tid: 210301-221231

Fleet Management för maskiner

Projektet ska testa och utveckla verktyg (fleet management) för att ge en detaljerad bild över nyttjandegrad och behovsbild för traktorer och redskapsbärare. Och utifrån detta skapa förutsättningar för en mer ändamålsenlig maskinpark, samt ökad kvalitet och kostnadseffektivitet inom fastighetsförvaltning. 

Innovationen ligger i att information om specifika användningsområden för maskiner följs upp, samt kombineras med annan data, som t.ex. positionering och drifttid. 
Samarbetsparter: Familjebostäder, Infobric, Göteborgs Stads Leasing, Johanneberg Science Park 
Tid: 21003-01-22-03-01 

Fuktsensorer vid skötsel av nyplanterade träd 

Park- och naturförvaltningen i Göteborgs Stad ansvarar för 1200 nyplanterade träd. Vattenåtgången är cirka 250 liter per bevattningstillfälle och träd. Det rör sig om enorma mängder vatten per år. Genom behovsstyrd bevattning kan man se en avsevärd minskning av den mängd vatten som används för bevattning. Detta leder till minskade CO2-utsläpp i form av minskade transporter och minskade kostnader.   

Innovationen ligger i att utifrån sensordata utforma nya arbetssätt som möjliggör en övergång från frekvensstyrd till behovsstyrd skötsel. Genom att få bättre kunskap om markförhållandena kan vi också anpassa valet av växtmaterial till det som visar sig fungera bäst för respektive miljö. 
Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Intraservice, Decerno, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), AME entreprenad
Tid: 210301-211231 

Automatisk avläsning av vattentemperatur 

Park- och naturförvaltningen förvaltar 25 utomhusbad; 19 havsbad, 5 insjöbad och ett stadsbad. Vattentemperaturen vid dessa bad mäts manuellt och enbart under sommarsäsongen. 

Projektet testar att använda sensorer för automatisk avläsning av vattentemperatur på ett havsbad och fem insjöbad. Detta leder till färre resor mellan badplatserna och minskade CO2-utsläpp. Ett mål är också att via passande digitala kanaler förse medborgarna med korrekt badvattentemperatur hela året. 

Innovationen ligger i att gå från manuell till automatiserad hantering av en arbetsuppgift. 
Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Intraservice, Gothnet, Decerno 
Tid: 210301-211231

Marksensorer för avläsning av fukt, salinitet, temperatur och ljus 

Husqvarna testar i samarbete med Park- och naturförvaltningen olika typer av sensorer för att samla in och analysera data som i framtiden kan möjliggöra en mer anpassad och behovsstyrd drift av olika typer av vegetation och parkmiljöer. Tester genomförs i Trädgårdsföreningen och Slottsskogen, och informationen kan exempelvis användas för att påvisa behov av bevattning, tillförsel av näringsämnen, samt anpassa vegetation på olika sätt. I ett första steg testas kvalitet och tillförlitlighet hos olika sensoralternativ och överföringstekniker (exempelvis GSM, Wifi och LoRa), samtidigt som forskning pågår kring analys och tillämpning av data.

Innovationen ligger i att utifrån sensordata utforma nya arbetssätt som möjliggör en övergång från frekvensstyrd till behovsstyrd skötsel, samt bättre anpassad utformning av grönytor. Genom att få bättre kunskap om markförhållandena kan vi också anpassa valet av växtmaterial till det som visar sig fungera bäst för respektive miljö. 
Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Husqvarna, Decerno, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), 
Tid: 191001-211231

Uppkopplade handhållna maskiner, samt gräsklippare

Husqvarna testar i samarbete med Park- och naturförvaltningen ett system för att följa upp hur maskinparken av handhållna verktyg används på en mycket detaljerad nivå. Tester genomförs i Trädgårdsföreningen och Slottsskogen, och informationen omfattar exempelvis hur mycket tid utrustningen nyttjas (både faktisk användningstid och total tid på fältet), energiförbrukning, emissioner och förflyttning. På gräsklippare följs även effektiv drifttid upp genom att systemet registrerar när klippaggregatet arbetar.

Innovationen ligger i att utifrån användardata bättre kunna anpassa maskinparken utifrån maskintyper och antal, samt även förenkla uppföljning av olika slag för t.ex. miljöredovisning.
Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Husqvarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Tid: 191001-211231

Eldrivna handhållna maskiner

Husqvarna testar i samarbete med Park- och naturförvaltningen att byta samtliga förekommande handhållna maskiner i Slottsskogen och Trädgårdsföreningen mot eldrivna alternativ. Motsvarande test genomförs förvaltningsövergripande hos Idrotts- och föreningsförvaltningen. Johanneberg Science Park bistår med utvärdering och analys.

Innovationen ligger i att genomföra en fullskalig elektrifiering av grönyteskötsel genom introduktion av nya maskiner, samt utveckling av rutiner och arbetssätt.
Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Husqvarna, Idrotts- och föreningsförvaltningen, Johanneberg Science Park
Tid: 191001-211231 

Automatisering av gräsklippning på idrottsanläggningar

Idrotts- och föreningsförvaltningen testar robotklippare inom olika tillämpningar på idrottsanläggningar. Det handlar om såväl klippning av bollplaner, som klippning av olika former av biytor (vilka generellt klippts med rotorklippare och trimmers innan) med robotar med olika egenskaper (stora och små modeller, samt med olika former av framdrift). Ambitionen är en fossilfri maskinpark, bättre kvalitet genom mer frekvent klippning i kombination med betydligt lägre tidsåtgång för klippning. Johanneberg Science Park bistår med utvärdering och analys.

Innovationen ligger i nya former av installationer och tillämpningar av robotklippare.
Samarbetsparter: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Johanneberg Science Park
Tid: 191001-211231 

Elektrifiering av gräsklippning på idrottsanläggningar

Idrotts- och föreningsförvaltningen testar större eldrivna cylinderklippare för bollplaner som behöver frekvent klippning med denna typ av klippare. Ambitionen är en elektrifiering inom denna typ av verksamhet, för att såväl möjliggöra en hållbar/fossilfri drift som en bättre arbetsmiljö. Tester utförs i nuläget på bl.a. Slottsskogsvallen och Kviberg.

Innovationen ligger i introduktion av ny teknik för klippning av bollplaner.
Samarbetsparter: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Johanneberg Science Park
Tid: 191001-211231

Automatisering av gräsklippning på förskolegårdar

Lokalförvaltningen testar robotklippare i olika tillämpningar på förskolegårdar. Det handlar om klippning av ytor med en rad olika utmaningar i form av exempelvis slänter, övergång över hårdgjorda ytor, och genomgångar i staket. Ambitionen är en fossilfri maskinpark, bättre kvalitet genom mer frekvent klippning i kombination med betydligt lägre tidsåtgång för klippning. Johanneberg Science Park bistår med utvärdering och analys.

Innovationen ligger i nya former av installationer och tillämpningar av robotklippare.
Samarbetsparter: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stads Leasing, Johanneberg Science Park
Tid: 200901-211231

Uppkopplade traktorer och redskapsbärare

Familjebostäder testar i samarbete med Infobric ett system för att följa upp hur maskinparken av traktorer och redskapsbärare i distriktet Majorna/Kungsladugård används på en mycket detaljerad nivå. Informationen omfattar exempelvis hur mycket tid som maskinerna nyttjas i olika områden, samt effektiv drifttid för olika typer av funktioner.

Innovationen ligger i att utifrån detaljerad användardata bättre kunna anpassa maskinparken utifrån maskintyper och antal.
Samarbetsparter: Familjebostäder, Infobric, Göteborgs Stads Leasing, Johanneberg Science Park
Tid: 210301-211231

Elektrifiering av redskapsbärare i Trädgårdsföreningen

Park- och naturförvaltningen testar en redskapsbärare i eldrivet utförande i Trädgårdsföreningen för olika förekommande arbetsuppgifter. Ambitionen är att elektrifiera den tyngre maskinparken.

Innovationen ligger i elektrifiering av motorredskap, där det fortfarande är relativt ont om alternativ.
Samarbetsparter: Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stads Leasing
Tid: 201001-211231

FIWARE som utgångspunkt för gemensam digital plattform

FIWARE är en plattform för hantering av IoT enheter och öppna/delade data anpassat för den smarta staden, som kan kombineras tillsammans och med andra komponenter för att bygga plattformar som stöder utvecklingen av olika lösningar på ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Intraservice testar FIWARE inom projektet som ett sätt att dela data, och som en del i arbetet med att utveckla en ”City Information Platform” och föra att bl.a. skapa molntjänster för delning av data och information på ett säkert och standardiserat sätt. Delprojekten kring mätning av fukthalt vid nyplantering av träd, samt badvattentemperatur är i nuläget knutna till detta delprojekt.

Innovationen ligger i etablering av en generellt tillämpningsbar lösning för hantering av data från sensorer och annan uppkopplad utrustning, samt integration mot olika funktioner och user case.
Samarbetsparter: Intraservice, Park- och naturförvaltningen, Decerno, Johanneberg Science Park
Tid: 210101-221231

Har du en idé? Anmäl ditt intresse eller kontakta oss!

Hållbara Smarta Parker

Öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden...

Varför behövs testbädden?

Testbädd - en väg till innovativa och effektiva lösningar ...

Vill du vara med?

Nu välkomnar vi dig som har idéer på hur vi tillsammans kan utveckla framtidens hållbara grönytor. En möjlighet att prova nya saker, testa idéer och n...

Innovationsområden

Några inriktningar är valda för att skapa värde och nytta inom. Alla som testar och utvecklar projektidéer i Hållbara Smarta Parker behöver påvisa vil...

Fokusområden: hållbarhet, effektivitet, rekreationsvärde

Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbela...

Vill du vara med?

Nu välkomnar vi dig som har idéer på hur vi tillsammans kan utveckla framtidens hållbara grönytor. En möjlighet att prova nya saker, testa idéer och n...

Partners och kontaktpersoner

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, akademi och näringsliv....

Senaste nytt

Ta del av som händer eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. ...