Innovationsprojekt

smart park

Just nu pågår en mängd aktiviteter för att testa och utveckla lösningar som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan. Det handlar om mätning för biologisk mångfald, att lära mer från våra besökare, elektrifiering, uppkopplad utrusning och en gemensam plattform för data. Erfarenhetsutbyte och utveckling i ett flertal innovationsprojekt, som i förlängningen ska visa vad som är det mest hållbara.

Content

IoT-plattform

Utveckling av en gemensam IoT-plattform för att kunna hantera teknisk data från maskiner, sensorer, observationsutrustning mm, samt verksamhetssystem för styrning och planering av insatser, utbildning mm. Möjliggör optimering, genom att kombinera information från olika system och enheter (Miljö och effektivitet) samt en effektiv hantering av data generellt.
Plats för test: Övergripande för hela testbädden.

Marksensorer

Test av olika sensorer, samt relaterad teknik, för mätning av parametrar för statusrapportering av ytor, samt behovsstyrning av olika insatser som bevattning, gödning och klippning. Möjliggör anpassade och behovsstyrda insatser som bidrar till ökad effektivitet och lägre miljöpåverkan. 
Plats: Trädgårdsföreningen, Slottsskogen

Uppkopplad utrustning, samt fleet management

Telematikbaserad utrustning för insamling av användningsdata för maskiner (nyttjandetid, effektiv drifttid, transportsträckor, positionering etc.), samt möjligheter till optimering avseende fordonstyper och antal. Främst kopplat till effektivitet i och med förbättrat resursutnyttjande, samt ökade möjligheter till optimering av verksamhet.
Plats:Trädgårdsföreningen, Slottsskogen

Automatisering av utemiljöskötsel

Autonom teknik för utförande av uppgifter som i nuläget sker manuellt. Effektivitet avseende nyttjande av personalresurser, men även miljö avseende elektrifiering och energieffektivitet, samt kvalitet avseende högre eller bättre avpassad nivå för insatser.
Fokus: Robotgräsklippning, Bevattning
Plats: Trädgårdsföreningen, Slottsskogen, Slottsskogsvallen och Hovåsvallen 

Elektrifiering och förnybara drivmedel

Test och introduktion av nya eldrivna alternativ för maskiner och motorredskap, samt förnybara drivmedelsalternativ. Ger ökad energieffektivitet, minskade utsläpp av koldioxid, samt partiklar och andra hälsoskadliga ämnen. Indirekt koppling till kvalitet (buller).
Plats: Trädgårdsföreningen, Slottsskogen

Interaktion med besökare

Kvalitetsmätning via interaktion med besökare, samt digitala enkäter och utvärderingar. Besöksmätning för att studera vilka områden och stråk som uppskattas av användarna. 

Mätning och utveckling avseende biologisk mångfald

Mätning och värdering av biologisk mångfald, som exempelvis artidentifikation.
Plats: Slottsskogen

 

 

Hållbara Smarta Parker

Öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden...

Varför behövs testbädden?

Testbädd - en väg till innovativa och effektiva lösningar ...

Vill du vara med?

Nu välkomnar vi dig som har idéer på hur vi tillsammans kan utveckla framtidens hållbara grönytor. En möjlighet att prova nya saker, testa idéer och n...

Fokusområden: hållbarhet, effektivitet, rekreationsvärde

Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbela...

Partners och kontaktpersoner

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, akademi och näringsliv....

Rapport från förprojekt

Det är möjligt att bättre planera och genomföra skötseln av utemiljö baserat på ett bättre underlag som smarta mätsystem kan leverera. Den slutsatsen ...