Vill du vara med?

trädgårdsföreningen

Nu välkomnar vi dig som har idéer på hur vi tillsammans kan utveckla framtidens hållbara grönytor. En möjlighet att prova nya saker, testa idéer och nya koncept i en verklig miljö.

Content

Grönytor och utemiljöer är centrala för en god bebyggd miljö, men det finns flera utmaningar för att kunna utveckla och förvalta dessa bättre både utifrån miljö- och resursmässigt perspektiv. Hur kan vi bli bättre på att fördela våra resurser och skapa smartare system för skötsel av våra parker och grönytor? Vilket resultat når vi med ny teknik som möjliggör övergång från frekvens- till behovsstyrda insatser, och hur kan detta bidra till ökad biologisk mångfald? Hur utformar vi bäst våra utemiljöer utifrån boendes och besökarnas perspektiv, och hur kan utemiljöerna anläggas och förvaltas fossilfritt?

Testbädden Hållbara Smarta Parker välkomnar nu innovatörer, forskare och studenter med idéer om hur vi kan utveckla framtidens hållbara grönytor. 

Du får tillgång till skräddarsydda möten och nätverk med experter inom skötsel, en verklig driftsmiljö med parker, planteringar, friluftsområden, idrottsanläggningar och bostadsgårdar, för att testa och utvärdera dina produkt och ditt projekt.

Det går till så att du postar din intresseanmälan här:

Hållbara Smarta Parker - Intresseanmälan  

När vi har mottagit intresseanmälan görs en övergripande bedömning till förslaget, varefter vi återkommer för diskussion kring ansökan. När ansökan är upprättad görs en första bedömning av testbäddskoordinatorn (Göteborgs Stads Leasing), och förslaget kommuniceras med projektgruppen. Därefter får ni besked om ansökan beviljats, samt om det finns behov av ändringar eller justeringar i upplägget.

Nästa steg är att fastställa var i stadens organisation som testet skall utföras. Utifrån önskemål om typ av utemiljö, organisation mm inleder projektkoordinatorn dialog med Er, samt tänkbara verksamheter i staden, och när testmiljön fastställts inleds detaljplanering av aktiviteterna.

Innan test startar så upprättas ett projektavtal som reglerar de juridiska aspekterna mellan projektpart och projektkoordinator, samt mellan eventuella externa aktörer som medverkar inom samma test eller innovationsområde.

Har du frågor, hör gärna av dig!

Hållbara Smarta Parker

Öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden...

Varför behövs testbädden?

Testbädd - en väg till innovativa och effektiva lösningar ...

Fokusområden: hållbarhet, effektivitet, rekreationsvärde

Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbela...

Innovationsprojekt

Just nu pågår en mängd aktiviteter för att testa och utveckla lösningar som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan. D...

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer? Kontakta:

Evdoxia Kouraki, Projektledare

+46 709 32 92 17
Skicka e-post
LinkedIn