Förnybart

Förnybart

I insatsområde Förnybart är målet att utveckla förnyelsebara material och produkter där råvaran till stor del skogsbaserad. För att skapa en ekonomiskt hållbar process måste hela vedråvaran utnyttjas, därför kommer både sockerplattformen och lignin som råvara vara i fokus. Nedan presenteras projekt inom insatsområdet.

Content

Bioolefins

Underlag för att gå vidare mot en kommersiell anläggning för produktion av förnyelsebar eten i Stenungssund tas fram. Projektet kommer screena tillgängliga tekniker, kommersiellt tillgängliga råvarukvaliteter samt sätta upp krav på både råvarukvalité samt produktkvalitet för eten som kan matas in i Stenungsundsnätverket. Två till tre utvalda teknikspår kommer att analyseras mer i detalj.

Förstudie möjliga målmolekyler från sockerplattformen

Identifiering av valda industriellt relevanta målmolekyler som kan framställas direkt från sockerplattformen från främst vedråvara. Förstudiens uppgift är att generera en roadmap för produktion av prioriterade målmolekyler från relevanta kolhydratströmmar inom specialkemikalier, i volymer om maximalt ett par hundra tusen ton eller lägre.
Här kan du läsa Förstudie Möjliga Målmolekyler från Sockerplattformen.

För frågor om projekten, kontakta:

Magnus K Andersson (RISE), Processledare Klimatledande Processindustri och Insatsområdesledare Förnybart

+46 70 314 60 08 magnus.k.andersson@ri.se