Termo

rör

Forsknings- och innovationsprogram som drivs av Energimyndigheten och består av ett 60-tal enskilda projekt samt fyra innovationskluster inom framtidens värme och kyla. Klustren är ett forum för samverkan och har den gemensamma målsättningen att öka innovationskraften inom respektive område. Johanneberg Science Park och Energiforsk driver kommunikationsplattformen.

Content

Syftet med programmet Termo är att bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem. Det handlar om att tillvarata energiresurser, resurseffektiv användning och samspel med andra energibärare. I programmet ingår såväl det tekniska systemet som aktörer på marknaden, de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan. Dessutom ska programmet bidra till att stärka den svenska konkurrenskraften genom kompetensuppbyggnad och innovationer för jobb och klimat inklusive exportmöjlighet för svenskt näringsliv.

Programmet pågår till den 31 december 2024 har en ram om 260 miljoner kronor för åren 2018 – 2024.  Programmet innefattar tre forsknings-, utvecklings- och innovationsområden:

  • Värme- och kylalösningar för framtidens användare och lokalsamhällen
  • Effektivt tillvaratagande av förnybar och återvunnen värme och kyla
  • Missioninriktat angreppsätt för effektivt samspel inom värme och kyla: affärsmodeller, organisation, regelverk, styrmedel, teknik etc

Läs mer https://termoinnovation.se/om-termo/

logor

 Energimyndigheten

Kontakt

Emilia Pisani , Project Leader / Communications Officer

+46 709 74 21 96 emilia.pisani@johannebergsciencepark.com LinkedIn