Storstäder kraftsamlar för cirkulärt byggande

21 September 2023
bygge

Ett nytt samarbete ska öka möjligheterna för cirkulärt byggande genom att hitta, skala upp och implementera lösningar. IVL Svenska Miljöinstitutet leder projektet tillsammans med Johanneberg Science Park. Fokus är på utmaningar i storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm.

En utgångspunkt är förstudien Storstadsöverenskommelse för cirkulärt byggande 2030 från 2020 som genomfördes av de tre storstäderna under 2020. Den pekade på ett fördjupat samarbete mellan städerna som en möjlighet att påskynda framsteg och göra omställningen mer kostnadseffektiv. Målet med den nu pågående kraftsamlingen är att den tidigare studiens teoretiska lösningar ska kunna uppdateras och omsättas i praktisk handling.

I projektet kommer städernas utmaningar och lösningar att identifieras och tas vidare utifrån upphandlingskrav, lagstiftning och styrmedel. Samverkan med branschen och erfarenhetsutbyte mellan storstäderna är i fokus.

Genom samverkansarenan Centrum för Cirkulärt byggande (CCBuild), ett dotterbolag till IVL, kan aktörer mötas och samverka kring återbruk och cirkulära materialflöden. För att sprida projektets resultat kommer en publik, sökbar och användarvänlig verktygslåda att utvecklas och spridas via CCBuild. Den ska göra det lättare för branschens aktörer att ställa krav på cirkularitet, stärka upphandlingsförfarandet och ge inspiration och stöd som möjliggör för städer att följa samma regelverk och utgå från liknande förutsättningar.

Sammanfattningsvis möter projektet utmaningar på området genom att:

  • Utveckla forum för marknadsdialog med branschen
  • Identifiera, och dela, tydliga exempel kopplade till upphandling
  • Identifiera vilken lagstiftning som idag upplevs vara hinder för utecklingen och ta fram stöd för hur lagar och regler ska tolkas
  • Identifiera och beskriva möjliga framtida styrmedel för ökad cirkularitet
  • Skapa en sökbar och lättanvänd verktygslåda för aktörerna

Om Kraftsamling för cirkulärt byggande 2030 - Storstäderna skapar förutsättningar för de som vill gå före

  • Budget: 9,1 Mkr
  • Finansiär: Vinnova
  • Samarbetsparter: IVL Svenska Miljöinstitutet (koordinator), Johanneberg Science Park. Malmö: Malmö kommun, MKB Fastighets AB. Göteborg: Bostads AB Poseidon, Familjebostäder i Göteborg AB, Framtiden Byggutveckling AB, Förvaltnings AB Göteborgslokaler, Förvaltning AB Framtiden, Gårdstensbostäder AB, Göteborgs Egnahem AB, Göteborgs kommun, Göteborgs Stads Bostads AB, Göteborgs Stads Leasing AB, Göteborgs Stads Parkerings AB, Higab AB, Älvstranden Utveckling. Stockholm: AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, Skolfastigheter i Stockholm AB, Stockholms kommun.
  • Period: 2023 - 2025

Läs mer på IVLs webbplats https://www.ivl.se/vart-erbjudande/forskning/hallbart-samhallsbyggande/…

VINNOVA logga

Content

Kontakt

Katrina Folland, Coordinator Celsius Initiative

+46 707 61 23 89 katrina.folland@johannebergsciencepark.com LinkedIn