Energitillgång och kapacitetsutmaningar för samhällsbyggnadssektorns omställning temat för Johanneberg Science Parks senaste partnermöte

13 December 2021
Energi i städer

Hur effektiviserar vi energisystemen i våra städer och stadsdelar ur både ett planerings- och förvaltningsperspektiv? Den frågan angrep Johanneberg Science Parks partners under partnermötet i december. Frågan är högaktuell för att samhällsbyggnadssektorn ska klara omställningen till mer resurseffektiva och klimatsmarta samhällen och städer.

Energifrågan är ett av Johanneberg Science Parks största fokusområden och arbetar i flera projekt med att utveckla och utforma framtidens energiförsörjning av både stadsdelar, städer och regioner. Att kunna förse verksamheter och aktörer med tillräcklig kapacitet av energi är en förutsättning för att dels skapa klimatsmarta samhällen, men också konkurrenskraftiga regioner. Stora utmaningar vad gäller kapacitetsbrist i elnäten, förutsägbarhet i effektuttagen och användarbeteende hos både konsumenter i form av privatpersoner och affärsutvecklingsmodeller i näringslivet finns.

Det råder idag konkurrens om tillgången till energi mellan olika sektorer för att elektrifieringssatsningar som planeras ska lyckas. Det i sig driver energiomställningen framåt, men ökar också kraven på att kunskap delas och att samarbeten utformas i branschen. Frågeställningarna för det här partnermötet fokuserades kring vilket ansvar respektive partners har och hur vi kan samarbeta bättre för att överbrygga kunskapsglapp och effektivisera planeringsprocesser i våra städer. På partnermötet deltog en stor bredd av kommunala och privata bolag från olika kommuner, tjänstemän från kommunala förvaltningar och privata företag.

Holger Wallbaum, professor i hållbart byggande på Chalmers, inledde med att kort presentera vad som sker inom hållbart byggande och energieffektivisering på både europeisk och nationell nivå. Exempelvis menade Wallbaum att bostäders energibehov vid förvaltning har förstärkts de senaste decennierna, vilket ställer allt större krav på hur vi planerar och bygger våra städer ur perspektiven byggmaterial och kombinationer av dessa. Allt fler renoveringskrav, energieffektiviseringsdirektiv och redovisningskrav på utsläpp från byggskedet, energiförbrukning med mera kommer att implementeras framöver, vilket kommer påverka fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen.

 - Att hitta former för hur vi kan samverka och höja kunskapsnivån mellan både olika företag, branscher och sektorer är avgörande för hur hela samhället kommer hitta lösningar på de här utmaningarna, därför är det så bra att vi träffas i det här forumet idag, säger Holger Wallbaum, professor i hållbart byggande på Chalmers.

En stor potential för energieffektivisering och behov av renovering finns även i det befintliga beståndet, där det även finns en stor renoverings- och underhållsskuld.

 - Fastighetsägare behöver se potentialen i hela sina bestånd, som ett system eller portfölj, i stället för att se byggnader och fastigheter som enskilda öar. Vi renoverar idag endast 1% av det befintliga beståndet per år, och det är alldeles för långsamt sett till renoveringsbehovet. Projekt inom digitala tvillingar, digitalisering av städer och dess data är väldigt viktiga och relevanta för att i högre grad förstå hur vi kan samarbeta mer och bättre, avslutar Wallbaum.

Forumet idag ger möjligheter till inspel till hur Johanneberg Science Park fortsättningsvis ska driva vidare samhällsbyggnadssektorns perspektiv för hur sektorns roll för energisystemet kan utvecklas i våra olika projektsatsningar och nätverk.

- Vi ser ett stort behov av fortsatt kunskapshöjning och innovation, särskilt inom området flexibla och robusta energisystem. Förutom teknik behöver även affärsmodeller och  regelverk belysas djupare. Där har Johanneberg Science Park möjlighet att samla alla parter från till exempel allmännyttan, privata fastighetsägare, kommunala energibolag med flera att mötas och koordinera, för att lösa utmaningar kopplade till exempelvis planeringsprocessen, avrundar Claes Sommansson, projektchef på Johanneberg Science Park och som ansvarar för dessa partnerforum.

Content

Vill du veta mer?

Claes Sommansson, Head of Projects

+46 765 54 45 33 claes.sommansson@johannebergsciencepark.com LinkedIn