gröngräs

Hållbara Smarta Parker

    

Öppen och innovativ arena för att utveckla framtidens smarta grönområden

Det ligger in i tiden att tänka om. Hur kan vi bli bättre på att fördela våra resurser och skapa smartare system för skötsel av våra parker och grönytor? Vilket resultat når vi med ny teknik som möjliggör övergång från frekvens- till behovsstyrda insatser? Hur utformar vi bäst våra utemiljöer utifrån boendes och besökarnas perspektiv?

Testbädden Hållbara Smarta Parker i Göteborg är en möjlighet att prova nya saker som är öppen för alla. Du kan testa idéer och nya koncept i en verklig miljö, i en stad där pulsen kring grönytor är så viktig. 

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar: Idrotts- och föreningsförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Lokalförvaltningen, MiljöförvaltningenBostads AB PoseidonGöteborgs Stads Leasing ABJohanneberg Science ParkSveriges lantbruksuniversitet, Decerno AB och Husqvarna AB

Det initiala arbetet med att utveckla testbädden finansieras av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) tom augusti 2020. Ytterligare utveckling finansieras mellan 2020-2023 med 5 miljoner av Vinnova i utlysningen Testbäddar för samhällets utmaningar. Medverkande partners (Park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stads Leasing ABJohanneberg Science ParkSveriges lantbruksuniversitet) bidrar här med ytterligare 5 miljoner. Läs pressmeddelandet.

Varför behövs testbädden?

Testbädd - en väg till innovativa och effektiva lösningar ...

Vill du vara med?

Nu välkomnar vi dig som har idéer på hur vi tillsammans kan utveckla framtidens hållbara grönytor. En möjlighet att prova nya saker, testa idéer och n...

Fokusområden: hållbarhet, effektivitet, rekreationsvärde

Genom digitalisering och automatisering ligger fokus på att höja effektiviteten i den dagliga verksamheten, höja rekreationsvärdet och sänka miljöbela...

Innovationsprojekt

Just nu pågår en mängd aktiviteter för att testa och utveckla lösningar som bidrar till ökat rekreationsvärde, effektivitet och lägre miljöpåverkan. D...

Partners och kontaktpersoner

Hållbara Smarta Parker är ett samarbete mellan flera av Göteborgs Stads bolag och förvaltningar, akademi och näringsliv....

Rapport från förprojekt

Det är möjligt att bättre planera och genomföra skötseln av utemiljö baserat på ett bättre underlag som smarta mätsystem kan leverera. Den slutsatsen ...

Med stöd från:
vinnova

 

Vill du veta mer, kontakta;

Evdoxia Kouraki, Project Manager

+46 709 32 92 17 evdoxia.kouraki@johannebergsciencepark.com LinkedIn