Hållbar omställning till biobaserade plaster

bild

För att uppnå målen om minskad klimatpåverkan i Agenda 2030 måste vi ställa om till användning av mer hållbara material. Exempelvis bör plaster med fossil råvara ersättas med biobaserad eller återvunnen råvara. Men vad är innebär bioplast, och hur kan det upphandlas offentlig sektor?

Content

Projektet Ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster april 2020-juli 2021

Omställningen till biobaserade plaster går idag långsammare än vad som tidigare har förutspåtts. Det finns flera orsaker till detta, bland de mer uppenbara orsakerna till detta är att priset för dessa plaster är högre än för de mer traditionellt använda fossilbaserade plasterna. Det råder också en stor osäkerhet rörande om dessa plaster verkligen är ett miljömässigt och socialt hållbart alternativ. Denna osäkerhet grundar sig till viss del i att kunskapsnivån om dessa material på många håll är för låg. Projektet ämnar till att undanröja hinder för en omställning till biobaserade plaster genom att öka kunskapsnivån hos Sveriges kommuner, regioner och intresserade företag i syfte att stärka dem vad det gäller att kunna fatta faktabaserade beslut i olika upphandlingssituationer eller vid kravställning.

I projektet deltar Bengt Dahlgren, Chalmers Industriteknik (projektledning) och Johanneberg Science Park. Projektet finansieras av Vinnova.

Webinarium: Innovationsveckan - Hur hjälps vi åt för att ställa om till biobaserade plaster? 7 oktober 2020

Slutrapport: Ökad kunskapsspridning och diskussion om biobaserade plaster

Broschyr Biobaserade plaster - del i omställningen till en mer hållbar plastanvändning

bengt dahlgren  CIT  jsp   vinnova

 

Projektet Policyrelaterade förutsättningar för en hållbar omställning till biobaserade plaster, 2019-2020

Projektet syftade till att skapa förutsättningar och vägledning för hållbara ställningstaganden hos tillverkande, upphandlande och användande organisationer när det gäller biobaserade plaster. Detta skall ske genom att synliggöra de policyrelaterande frågor och utmaningar som styr hur dessa ställningstaganden tas. På så sätt kan tryggheten i beslut att använda biobaserade plaster för ökad hållbarhet ökas. Inom ramen för projektet kommer befintliga policyer och även de policyinstrument, exempelvis märkningar, guidelines och regelverk, kartläggas. Vidare kommer möjlighet och hinder för en hållbar omställning till biobaserade plaster analyseras och en åtgärdsplan för hur möjligheterna ska stärkas och hindren försvagas kommer vara en av leverablerna vid projektets slut.

Läs mer om projektets resultat i vår broschyr här

Här kan du läsa projektets slutrapport

Presentation från frukostseminarium på Johanneberg Science Park 19 februari.

I projektet deltog Bengt Dahlgren, Chalmersindustriteknik (projektledning), Göteborgs stad, Hammarplast Medical, Johanneberg Science Park, Procurator, Tarkett och Västra Götalandsregionen. Projektet finansierades av Vinnova.

Vinnova

Projektledare, Chalmers Industriteknik

Marie-Louise Lagerstedt Eidrup, Projektledare, Chalmers Industriteknik

073-412 22 15 marie-louise.lagerstedt.eidrup@chalmersindustriteknik.se

Kommunikatör, Johanneberg Science Park

Tove Arnsvik Bjurefalk, Kommunikatör

+46 708 58 29 35 tove.arnsvik@johannebergsciencepark.com LinkedIn