Göteborgs nya innovationsplattform för hållbar stadsutveckling

Göteborg utvecklar ny innovationsplattform för hållbar stadsutveckling. Inom ramen för utlysningen ”Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer " har Vinnova beviljat 8 500  tkr till att utveckla en innovationsplattform för hållbar stadsutveckling. Satsningen som avslutas 2016, kommer att användas till att skapa en arena där nya innovativa lösningar kan testas och visas upp.

Det Vinnovafinansierade projektet avslutas vid årsskiftet och har under perioden 2013-2015 haft i uppdrag att identifiera, pröva och utveckla nya arbetssätt för innovation inom stadsutveckling. En av innovationsplattformens målsättningar har varit att ta fram en modell för stadsutveckling med dess processer. Resultatet är en innovationsstrategi för Älvstaden, som ska fungera som ett ramverk med politisk förankring för de verktyg och parametrar som behövs för att säkerställa att innovativa produkter, tjänster, arbetssätt och affärsmodeller i stadsutveckling får möjlighet att implementeras. Denna ska vara ett underlag som starkt kan föra processerna framåt och i sin tur leda till en hållbar och tillväxtfrämjande utveckling och export vilket gynnar hela staden, nationellt och internationellt, samt stärka konkurrenskraft och attraktivitet.

Resultatet av en undersökning som gjorts inom ramen för projektet visar att innovations processerna i ökad utsträckning måste involvera medarbetare, från alla funktioner, istället för att som tidigare i stor utsträckning betraktats som separata FoU enheters ansvar. Ett 30-tal projektchefer och projektledare i Älvstaden har intervjuats där majoriteten har uttalat ett behov kring en funktion i staden som hjälper till med att processleda innovation och samordna såväl aktörer som projekt. Ett annat resultat är den delutredning som finns framtagen för underlag till en potentiell innovationsfond för Älvstaden. En sådan fond ska om möjligt säkerställa att innovativa idéer kan omvandlas till produkter och tjänster som skapar tillväxt och arbetstillfällen. 

Innovationsplattformen har under projekttiden genomfört ett uppmärksammat arbete med innovationslabb, som är en serie sammanhängande workshops ledda av Älvstranden Utveckling. En metod för stadsutveckling har testats och finslipats som involverat medborgare, företag, offentliga aktörer i staden och akademin i s.k. quadruple helix. Förvaltningar och bolag, ideella föreningar och studenter har också deltagit i den kreativa miljön vilket har varit en av målsättningarna – att nå och samverka tillsammans för de mest innovativa lösningarna. Resultatet var 187 deltagare som medverkade till att ta fram 30 st koncept av vilka ett flertal nu gått vidare för vidareutveckling. Idékonceptet ”Power Shark” är ett exempel som blev vinnare av affärsplanstävlingen Venture Cup nationellt 2015, vilket är en glädjande framgångsfaktor. Konceptet utvecklas nu vidare inom Aqua Robur på Chalmers Innovation för prototyputveckling och kommersialisering för test inom Älvstaden. Älvstaden som testarena ger möjlighet till att många koncept kan komma att implementeras och lyckas med att skapa sig en marknad.

En fortsättning av projektet i mindre omfattning med innovationsstrategin för Älvstaden i fokus – är inlämnad till Vinnova. Syftet är att bland annat implementera innovationsstrategin i stadens organisation. Projektet kommer då att ledas från Göteborgs Stads Stadsledningskontor med Stadshus AB. Johanneberg Science Park är partner. Besked väntas i början av 2016.

Samarbetspartners 2013-2015

  • Göteborgs Stad Business Region Göteborg
  • Göteborgs Stad Stadsledningskontoret
  • Göteborgs Stad Älvstranden Utveckling AB
  • HSB
  • IVL – Svenska Miljöinstitutet
  • Johanneberg Science Park AB
  • Mistra Urban Futures
  • SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  • Tyréns AB
  • Västra Götalandsregionen

Göteborgs Innovationsplattform är en av fyra innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer som Vinnova finansierar. De andra städerna som beviljats medel är Malmö, Lund, Göteborg och Borås. 

Vinnovas pressmeddelande 2013-06-14

Relaterade artiklar:

Kontakt vid frågor

Eva Pavic
Johanneberg Science Park AB
projektkoordinator
eva [dot] pavic [at] johannebergsciencepark [dot] com
www.johannebergsciencepark.com

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt