Vad vi gör

Collaboration

Johanneberg Science Park är en samverkansmiljö för idé- och kunskapsutbyten mellan akademin, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmersområdet i centrala Göteborg. Aktiviteterna koncentreras till områdena Samhällsbyggnad, Energi, Material- & Nanoteknik. Johanneberg Science Park är en av sex Science Park-miljöer i Västsverige som tillsammans stärker regionens attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxtförmåga.  

Johanneberg Science Park stöttar företag som vill stärka sin konkurrenskraft och tillväxtpotential genom innovationsprojekt tillsammans med andra företag, universitet och institut.  Vår roll är att mäkla, formulera och ibland driva projekten, men oftare att utbilda och coacha företagen att leda samarbetsprojekten själva. Vi förmedlar också nätverk, kontakter och kompetens.

Vi skapar möjligheten till en bred samverkan där näringsliv, forskare, studenter och konkurrenter möts för att utbyta erfarenheter, få nya idéer och skapa bättre affärer i nya sammanhang där allt är möjligt. Vi kallar det för Open Arenas. Kärnan är pågående projekt. Runt om skapar vi mötesplatser, nätverk och strukturer som gör det lätt för partnerna att komma i kontakt med varandra. Ett sammanhang där vi vågar dela kunskap för att bli smartare tillsammans.

Johanneberg Science Park AB ägs av:

Chalmers tekniska högskola
Göteborgs Stad genom Business Region Göteborg
AB Volvo
Bengt Dahlgren Göteborg AB
Göteborg Energi
HSB
Peab Sverige AB 
Riksbyggen 
Skanska AB 
Tyréns AB 
Wallenstam AB
White arkitekter AB 

Finansiärer och partners:

Västra Götalandsregionen
Akademiska Hus 
Chalmersfastigheter

Linje 55 - gör Johanneberg Science Park lättillgängligt